Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Về việc công khai, lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 20/10/2021

Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai năm 2013; Điều 8 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; Điều 57 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Để hoàn tất thủ tục lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hương Thủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã công khai, tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hương thủy trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nội dung công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hương thủy gồm:

1. Báo cáo tóm tắt dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hương Thủy, trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm 2022.

2. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hương thủy.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hương Thủy trên Trang thông tin điện tử của thị xã để lấy ý kiến của các cấp, các ngành và nhân dân trong thị xã từ ngày 19/10/2021 đến ngày 19/11/2021. Đề nghị UBND các xã, phường và Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (đơn vị tư vấn) tổ chức hội nghị nhân dân lấy ý kiến trực tiếp về Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hương Thủy.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tiếp thu, giải trình theo quy định./.

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.341.759
Truy cập hiện tại 6.868 khách