LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

 
Tháng 1
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
09/01/2019 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
23/01/2019 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Phù
Tháng 2
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
13/02/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
20/02/2019 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND phường Phú Bài
Tháng 3
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
06/3/2019 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
20/3/2019 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND phường Thủy Lương
Tháng 4
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
03/4/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
17/4/2019 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND xã Phú Sơn
Tháng 5
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
08/5/2019 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
22/5/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã UBND xã Dương Hòa
Tháng 6
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
05/6/2019 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
19/6/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Tân
Tháng 7
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
03/7/2019 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
17/7/2019 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã UBND phường Thủy Châu
Tháng 8
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
07/8/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
21/8/2019 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã
(Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự tiếp công dân)
UBND phường Thủy Phương
Tháng 9
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
04/9/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
18/9/2019 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Phường Thủy Dương
Tháng 10
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
02/10/2019 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
16/10/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Thanh
Tháng 11
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
06/11/2019 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
20/11/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, CT UBND thị xã UBND xã Thủy Vân
Tháng 12
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
06/12/2019 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
18/12/2019 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND xã Thủy Bằng

THÔNG TIN

Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy

I. Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

1. Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

2. Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

- Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.007.359, email: lnson.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.773959, email: ndtap.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Trần Duy Đức - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 0234.3863773, email: tdduc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

II. Danh sách Ban Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

- Võ Quang Vinh - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng ban Tiếp công dân. Điện thoại:0979300222

- Nguyễn Tấn Hữu - Chuyên viên. Điện thoại: 0234.3951482