LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2017

 
Tháng 1
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
04/01/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
11/01/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Phù
Tháng 2
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
08/02/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
22/02/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND phường Phú Bài
Tháng 3
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
01/3/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
22/3/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND phường Thủy Lương
Tháng 4
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
05/4/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
19/4/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã UBND xã Phú Sơn
Tháng 5
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
17/5/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
24/5/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND xã Dương Hòa
Tháng 6
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
07/6/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
21/6/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Tân
Tháng 7
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
05/7/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
19/7/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Phường Thủy Phương
Tháng 8
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
02/8/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
16/8/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã Phường Thủy Châu
Tháng 9
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
06/9/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
20/9/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Phường Thủy Dương
Tháng 10
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
04/10/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
11/10/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Xã Thủy Vân
Tháng 11
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
01/11/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
15/11/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Xã Thủy Bằng
Tháng 12
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
06/12/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
20/12/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Xã Thủy Thanh

THÔNG TIN

Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy

I. Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

1. Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

2. Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

- Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.007.359, email: lnson.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.773959, email: ndtap.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Ngô Văn Vinh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 054.3863773, email: nvvinh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

II. Danh sách Ban Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

- Lê Thị Hải Ý - Chuyên viên. Điện thoại: 054.3951482 / 0942.424659