LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2017

 
Tháng 1
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
04/01/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
11/01/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Phù
Tháng 2
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
08/02/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
22/02/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND phường Phú Bài
Tháng 3
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
01/3/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
22/3/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND phường Thủy Lương
Tháng 4
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
05/4/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
19/4/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã UBND xã Phú Sơn
Tháng 5
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
17/5/2017 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
24/5/2017 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND xã Dương Hòa
Tháng 6
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
07/6/2017 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
21/6/2017 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Tân

THÔNG TIN

Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy

I. Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

1. Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

2. Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

- Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.007.359, email: lnson.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.773959, email: ndtap.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Ngô Văn Vinh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 054.3863773, email: nvvinh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

II. Danh sách Ban Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

- Lê Thị Hải Ý - Chuyên viên. Điện thoại: 054.3951482 / 0942.424659