LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2018

 
Tháng 1
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
03/01/2018 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
17/01/2018 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Phù
Tháng 2
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
07/02/2018 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
28/02/2018 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND phường Phú Bài
Tháng 3
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
07/3/2018 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
21/3/2018 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND phường Thủy Lương
Tháng 4
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
04/4/2018 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
18/4/2018 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã

Đ/c Nguyễn Dung- PCT UBND tỉnh cùng dự tiếp công dân

UBND xã Phú Sơn
Tháng 5
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
02/5/2018 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
23/5/2018 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND xã Dương Hòa
Tháng 6
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
06/6/2018 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
20/6/2018 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Tân
Tháng 7
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
04/7/2018 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
18/7/2018 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã UBND phường Thủy Châu
Tháng 8
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
08/8/2018 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
22/8/2018 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND phường Thủy Phương
Tháng 9
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
05/9/2018 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
19/9/2018 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã (Đ/c Nguyễn Văn Phương-Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng dự tiếp công dân) Phường Thủy Dương
Tháng 10
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
03/10/2018 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
24/10/2018 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Thanh
Tháng 11
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
07/11/2018 Đ/c Nguyễn Thanh Minh, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
21/11/2018 Đ/c Lê Ngọc Sơn, CT UBND thị xã UBND xã Thủy Vân
Tháng 12
Ngày tiếp
Người tiếp
Địa điểm
05/12/2018 Đ/c Nguyễn Đắc Tập, PCT UBND thị xã Trụ sở Tiếp công dân thị xã
19/12/2018 Đ/c Đỗ Xuân Giao, PCT UBND thị xã UBND xã Thủy Bằng

THÔNG TIN

Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy

I. Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

1. Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

2. Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

- Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.007.359, email: lnson.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.773959, email: ndtap.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Ngô Văn Vinh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 054.3863773, email: nvvinh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

II. Danh sách Ban Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

- Võ Quang Vinh - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng ban Tiếp công dân. Điện thoại:0979300222

Nguyễn Tấn Hữu - Chuyên viên. Điện thoại: 0234.3951482