Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo đấu giá QSDĐ 01 lô đất tại khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2; 30 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 3
Ngày cập nhật 31/10/2023

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất 01 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2; 30 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Số lô đất đấu giá: Quyền sử dụng đất 01 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2; 30 lô đất tại khu Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích quỹ đất:

+ HTKT Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2: 344,7 m²

+ HTKT Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 3: 5.205 m²

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

- Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 và Khu hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 3 tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

+ HTKT Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m²)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm lô đất (đồng)

Bước giá (đồng/lô)

Số tiền đặt trước

 (Đồng)

I

Tờ bản đồ

1

310

344,7

2 mặt tiền đường QH rộng 13 m và đường QH rộng 13 m

22.500.000

 

7.755.750.000

 

388.000.000

 

1.551.150.000

 

Tổng: 01 lô

344,7

 

 

7.755.750.000

 

1.551.150.000

          + HTKT Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 3:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m²)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m²)

Tổng giá khởi điểm lô đất (đồng)

Bước giá (đồng/lô)

Số tiền đặt trước (đồng)

I

Tờ bản đồ số 11

1

763

275,5

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 13m và đường QH 13m

25.200.000

6.942.600.000

347.000.000

1.388.520.000

II

Tờ bản đồ số 19

2

759

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

3

763

275,5

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 13m và đường QH 13m

25.200.000

6.942.600.000

347.000.000

1.388.520.000

4

764

275,5

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 13m và đường QH 13m

25.200.000

6.942.600.000

347.000.000

1.388.520.000

5

767

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

6

768

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

7

769

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

8

774

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

9

782

275,5

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 13m và đường QH 13m

25.200.000

6.942.600.000

347.000.000

1.388.520.000

10

784

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

11

785

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

12

786

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

13

787

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

14

788

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

15

789

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

16

790

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

17

791

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

18

792

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

19

793

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

20

794

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

21

795

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

22

796

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

23

797

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

24

798

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

25

799

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

26

800

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

27

801

275,5

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 13m và đường QH 13m

25.200.000

6.942.600.000

347.000.000

1.388.520.000

III

Tờ bản đồ số 12

28

382

180

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

4.320.000.000

216.000.000

864.000.000

29

591

335,5

Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH 13m và đường QH 13m

25.200.000

8.454.600.000

423.000.000

1.690.920.000

30

598

144

Vị trí 1, mặt tiền đường QH 13m

24.000.000

3.456.000.000

173.000.000

691.200.000

Tổng: 30 lô

5.205

 

 

126.975.600.000

 

25.395.120.000

-  Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

- Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013; Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

- Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô. (Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/11/2023 tại Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 2 và Khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC để được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/11/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế và trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy. 

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 15/11/2023 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 15/11/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tiếp nhận hồ sơ tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 15/11/2023 cho đến 17h00 ngày 17/11/2023. Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC. Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 17/11/2023.

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

Khách hàng, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn đã quy định trong thông báo này là hoàn toàn tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp.

Nội dung nộp tiền đặt trước: {Họ tên} – nộp tiền đặt trước đấu giá đất CIC8, Hương Thủy.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 18/11/2023

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Thủy Dương. Địa chỉ: 48 Nguyễn Tất Thành, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy; Địa chỉ: 1293 Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 02343.955.565;

- Công ty Đấu giá Hợp danh số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.659.817
Truy cập hiện tại 3.781 khách