Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển KT-XH thị xã Hương Thủy năm 2020
Ngày cập nhật 06/01/2020

 

 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU:

1. Mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển kinh tế; chú trọng xây dựng và phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020:

2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 19,3%, trong đó:

+ Các ngành dịch vụ tăng: 19,3%;

+ Công nghiệp - xây dựng tăng 19,8%;

+ Nông nghiệp tăng 3,1%;

 

- Thu ngân sách: Các khoản Cục thuế, thị xã, xã phường thu là 446,14 tỷ đồng, trong đó các khoản thị xã, xã phường thu 307,14 tỷ đồng (thu từ cấp quyền sử dụng đất là 200 tỷ đồng).  

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 4.300-4.500 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách TW, tỉnh và doanh nghiệp ngoài địa bàn: 2.000 tỷ đồng;

+ Ngân sách thị xã, phường, xã, nhân dân, doanh nghiệp địa phương: 2.300 – 2.500 tỷ đồng.

2.2. Phòng Kinh tế thị xã theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 37 - 38 nghìn tấn;

- Phấn đấu xây dựng 01 xã (Thủy Thanh) theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; và 02 xã (Thủy Phù, Thủy Tân) theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao;

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước máy 92,5%;

- Độ che phủ rừng 57%;

2.3. Phòng Quản lý Đô thị chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ đô thị hóa 68%;

- Cụm CN, TTCN và làng nghề thu gom, xử lý chất thải rắn đạt 100%; 100 % chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom; 87% lượng rác thải sinh hoạt được vận chuyển và xử lý tập trung; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 95%.

2.4. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3% - 0,5%;

- Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 72%; Tạo việc làm mới cho 1.800 lao động; Xuất khẩu lao động 150-170 lao động;

2.5. Phòng Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế theo dõi, tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu:

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,1% năm; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn dưới 13%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 5%;

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã theo dõi các chỉ tiêu: Tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH là 36,12%; tỷ lệ đối tượng tham gia BHTN là 31,12%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 94%.

2.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã theo dõi, tham mưu đề xuất thực hiện chỉ tiêu: Xây dựng mới 03 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non Hoa Sữa, Mầm non Ánh Dương, Mầm non Thủy Lương).

3. Các chương trình và dự án trọng điểm:

3.1 Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình trọng điểm về Chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị.

3.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng ban tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực năm 2020, Chương trình phát triển dịch vụ thị xã năm 2020.

3.3 Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng ban, phường, xã tổ chức thực hiện Kế hoạch Xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2020.

3.4 Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND và các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2020, Chương trình trọng điểm năm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban và UBND các xã, phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phòng Tài chính-Kế hoạch:

- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương để kịp thời tham mưu UBND thị xã trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, các địa phương xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã.

- Tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kiểm tra, rà soát, đề xuất điều chuyển vốn của các dự án triển khai chậm tiến độ, có nhiều vướng mắc. Tranh thủ, khai thác tốt nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh.

- Tăng cường công tác tham mưu quản lý tài chính - ngân sách, thường xuyên theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Hương Phú, UBND các xã phường, các đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ thu ngân sách; tích cực phối hợp với các phòng chức năng của Cục thuế tỉnh để thực hiện đảm bảo khoản thu do Cục thuế thu phân chia ngân sách thị xã để kịp thời tham mưu UBND thị xã trong việc thực hiện các khoản thu được giao.

- Theo dõi, tổng hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Chi cục Thuế khu vực Hương Phú:

- Chủ động và tích cực triển khai kế hoạch thu thuế ngay từ đầu năm, tập trung các khoản, nguồn như: Thu ngoài quốc doanh, trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuê đất....Quản lý tốt thuế xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh phát sinh trên địa bàn.

- Phối hợp với các ban ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả đề án chống thất thu thuế. 

3. Phòng Kinh tế:

- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu đảm bảo đúng lịch thời vụ. Tiếp tục mở rộng diện tích mô hình “Cánh đồng lớn” lên 1.600-1.700ha; đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng gò đồi và phát triển mô hình cánh đồng lớn trên cây Thanh Trà…Tăng cường kiểm soát các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; từng bước thực hiện việc tái đàn (lợn) an toàn. Chú trọng trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC.    

- Chủ trì tham mưu cho UBND thị xã các nguồn lực đầu tư cho các xã nông thôn mới theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch để khai thác có hiệu quả các thế mạnh dịch vụ thương mại, du lịch của địa phương.   

- Tham mưu UBND thị xã xây dựng phương án quản lý Cụm CN Thủy Phương nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp. Tăng cường việc quản lý hoạt động và công tác thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án khuyến nông, khuyến công trên địa bàn; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, các xã, phường tham mưu UBND thị xã thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, gắn với cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão.

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, nhất là phòng, chống cháy rừng.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp chống lấn chiếm đất công ích; rà soát, đánh giá và có biện pháp thu hồi đất công ích sử dụng sai mục đích.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị liên quan đến đất đai.

- Tăng cường phối hợp các ngành chức năng quản lý chặt chẽ các loại tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

5. Phòng Quản lý đô thị:

- Hoàn thành lập quy hoạch phân khu phường Thủy Lương, phường Thủy Châu, phường Phú Bài, Công viên Hồ Ba Cửa; Quy hoạch chi tiết Khu dân cư và Tái định cư Thủy Dương, Khu tái định cư Tân Tô, Khu dân cư Lợi Nông, quy hoạch phân khu số 6 - Khu Trung tâm hành chính của thị xã…; phối hợp với các ngành cấp tỉnh, các chủ đầu tư để hoàn chỉnh các dự án quy hoạch trên địa bàn. Triển khai quản lý chặt chẽ các khu quy hoạch theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị và quản lý hạ tầng kỹ thuật.

- Tham mưu cho UBND thị xã các biện pháp để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng xây dựng, trật tự đô thị theo quy định.

- Phối hợp với các ngành cấp tỉnh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án lớn tại địa phương.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ duy tu, sửa chữa các tuyến đường thị xã quản lý. Tăng cường công tác quản lý hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

- Tăng cường quản lý công tác thu gom rác, vận chuyển và xử lý rác thải. Phối hợp với phòng Kinh tế, các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường vận động khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư thu gom, xử lý và tái chế chất thải.

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Tham mưu UBND thị xã ban hành quy trình phối hợp thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Phối hợp tốt với đơn vị, các phòng, ban liên quan và các phường, xã trong công tác thu hồi, thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản... để triển khai các dự án, đặc biệt là đối với các công trình, dự án trọng điểm....

- Thực hiện tốt, đúng tiến độ các dự án được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là các dự án hạ tầng kỹ thuật để tạo quỹ đất và bố trí tái định cư theo kế hoạch năm 2020.

7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

- Thực hiện tốt chức năng tư vấn quản lý dự án, giúp các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý dự án theo quy định hiện hành.  

 

8. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế và các ngành liên quan tham mưu UBND thị xã công tác đào tạo nghề, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

- Xây dựng các giải pháp đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách phát triển đa dạng các loại hình đào tạo, dạy nghề cho đội ngũ lao động trên địa bàn. 

- Phối hợp với các địa phương, các ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp để hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu lao động trên địa bàn thị xã theo kế hoạch.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững; đảm bảo cho người nghèo tham gia tích cực, chủ động vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế.

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực về quy mô và chất lượng giáo dục ở các cấp học.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2020; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và công tác khuyến học; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp.

10. Phòng Y tế:

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã, các đơn vị, địa phương làm tốt công tác dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia.

- Phối hợp với các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông DS-KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số; thực hiện giảm sinh bền vững.

11. Phòng Văn hóa - Thông tin:

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, văn hoá và các ngày lễ lớn gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; tập trung tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; tăng cường xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nông thôn.

- Chú trọng công tác tôn tạo, bảo vệ các di tích trên địa bàn. Phát huy tốt giá trị các Di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn phục vụ công tác giáo dục truyền thống và phát triển du lịch, dịch vụ. Quản lý và khai thác tốt các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao để phục vụ nhân dân.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao thị xã; chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các chương trình tại Festival Huế 2020.

12. Phòng Nội vụ:

- Tham mưu UBND thị xã tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác cải cách hành chính.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên, công tác văn thư - lưu trữ.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã và các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường tham mưu cho UBND thị xã: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường, xã; đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

13. Thanh tra thị xã:

- Thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã được UBND thị xã phê duyệt.

- Tích cực phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc công khai, minh bạch trong chi tiêu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

14. Phòng Tư pháp:

Tham mưu cho UBND thị xã tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách; thực hiện tốt hơn công tác tư pháp.

15. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các chương trình giáo dục thường xuyên, đào tạo nghề cho lực lượng lao động trên địa bàn thị xã.

16. Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã:

Tham mưu cho UBND thị xã về các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn; xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt kế hoạch tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị động viên năm 2020.

17. UBND các xã, phường:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch của UBND thị xã và của địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các thành viên UBND thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và sự phân công tại quyết định này để tập trung chỉ đạo điều hành các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án trong năm 2020 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.  

2. Cơ quan được phân công phụ trách các chương trình, đề án của năm 2020 khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai và báo cáo về UBND thị xã  để làm căn cứ đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Định kỳ báo cáo UBND thị xã về kết quả thực hiện.

3. Các Phó Chủ tịch UBND thị xã theo lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm thực hiện chế độ giao ban khối để đôn đốc và đánh giá việc thực hiện chương trình công tác này.

4. Các phòng, ban thị xã, UBND các xã, phường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của ngành, địa phương mình, hoàn thành và báo cáo UBND thị xã trước ngày 20/01/2020; quán triệt đến từng cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan, địa phương mình quản lý nhằm phát huy tinh thần thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

5. Văn phòng HĐND&UBND thị xã có trách nhiệm cụ thể hoá chương trình công tác năm thành chương trình công tác quý, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã thông qua vào tháng cuối quý trước đó.

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 346 khách