Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch tuyển dụng công chức các xã, phường thuộc thị xã Hương Thủy năm 2018
Ngày cập nhật 10/05/2018

Ngày 07/5/2018, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1283/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018.

Theo đó:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng Công chức là 11 chỉ tiêu, cụ thể gồm:

-

Văn phòng - Thống kê

:

03

-

Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

:

04

-

Tài chính - Kế toán

:

01

-

Tư pháp - Hộ tịch

:

01

-

Văn hóa - Xã hội

:

02

I. Điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký tuyển dụng

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào công chức làm việc tại UBND các xã, phường phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

d) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế;

g) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

Có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo từng chức danh cần tuyển, cụ thể: (Có biểu chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo).

- Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Hành chính; Hành chính - Văn thư; Luật; Kinh tế; Kế toán.

- Chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Quản lý đất đai; Quản lý xây dựng; Quản lý đô thị; Quản trị kinh doanh; Quản lý kinh tế.

- Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp chuyên ngành Luật;

- Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội: Tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Công tác xã hội; Giáo dục thể chất;

- Chức danh công chức Tài chính - Kế toán: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng;

i) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;

k) Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh) trình độ B trở lên.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu (bản chính);

b) Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4 x 6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản chính);

c) Bản sao Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính);

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính) và viết cam kết bổ sung bằng theo thời gian các cơ sở đào tạo quy định;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính);

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có) (bản sao có chứng thực hoặc có đối chiếu bản chính);

g) 02 ảnh (cỡ 4x6), 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển;

Mỗi người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí chức danh của xã, phường có nhu cầu tuyển dụng.

4. Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức xã, phường là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển công chức xã, phường lần sau.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

b) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản 5 mục III của Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển. 

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng (bằng hình thức thi tuyển)

1. Các môn thi và hình thức thi:

a) Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tương ứng với chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

c) Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm thời gian 30 phút theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng (người đăng ký dự tuyển công chức xã, phường nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên thì được miễn thi môn tin học văn phòng).

2. Cách tính điểm:

a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

b) Điểm các môn thi được tính như sau:

- Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

- Môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi;

- Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các bài thi của các môn thi;

b) Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả điểm bài thi môn tin học văn phòng nếu không được miễn thi và điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành chưa nhân hệ số 2);

c) Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí chức danh công chức đã đăng ký.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau:

Người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND thị xã quyết định người trúng tuyển.

II. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển dụng

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2018 đến hết ngày 15/6/2018.

Địa điểm: Tại UBND các xã, phường có nhu cầu tuyển dụng.

2. Thời gian tổ chức thi công chức: Dự kiến tháng 7/2018

3. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Có thông báo cụ thể sau.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.354
Truy cập hiện tại 525 khách