Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo kết quả sơ tuyển công chức năm 2017
Ngày cập nhật 27/07/2017
Ngày cập nhật 18/07/2017
Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017; ngày 12/7/2017, UBND thị xã Hương Thủy đã tiến hành sơ tuyển thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND thị xã năm 2017.
UBND thị xã thông báo kết quả sơ tuyển như sau:
- Số lượng thí sinh đăng ký đủ điều kiện tham gia sơ tuyển: 17 người.
- Số lượng thí sinh có mặt tham gia sơ tuyển: 17 người.
- Kết quả sơ tuyển:
 

Stt

Họ và tên

Ngày
sinh

Trình độ
 chuyên môn

Chuyên ngành
đào tạo

Ví trí việc làm
đăng ký tuyển dụng

Kết quả sơ tuyển
(theo thang điểm 10)

 

Điểm
học tập

Điểm phỏng vấn

Điểm ưu tiên

Tổng cộng

 
 

I

VĂN PHÒNG HĐND&UBND THỊ XÃ:

 

*

Ngành Công nghệ thông tin hoăc Điện tử viễn thông: 01

 

1

Nguyễn Phước Nam

26/02/1990

Đại học

Điện tử viễn thông

Văn phòng
HĐND&UBND thị xã

7.37

8.23

 

15.60

 

*

Ngành Quản lý đất đai: 01 

 

1

Nguyễn Thanh Nhàn

02/5/1993

Đại học

Quản lý đất đai

Văn phòng
HĐND&UBND thị xã

8.68

5.14

 

13.82

 

2

Nguyễn Đại Phong

23/10/1992

Đại học

Quản lý đất đai

7.94

3.14

 

11.08

 

3

Võ Thị Bích Trâm

09/6/1991

Đại học

Quản lý đất đai

7.55

8.14

 

15.69

 

*

Ngành Kế toán: 01

 

1

Cao Thanh Như

09/5/1991

Đại học

Kế toán

Văn phòng
HĐND&UBND thị xã

7.27

7.33

 

14.60

 

II

PHÒNG NỘI VỤ:

 

*

Ngành Luật: 01

 

1

Lý Thanh Bình

03/6/1987

Đại học

Luật

Phòng Nội vụ

6.56

8.52

 

15.08

 

2

Trần Thị Kim Chi

28/01/1994

Đại học

Luật

7.20

0.98

 

8.18

 

3

Phan Thị Phương Dung

06/11/1995

Đại học

Luật

8.28

6.29

 

14.57

 

4

Dương Hữu Hiển

30/10/1994

Đại học

Luật

7.13

2.12

 

9.25

 

5

Lê Đình Anh Khoa

16/4/1994

Đại học

Luật

7.03

1.34

 

8.37

 

III

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI:

 

*

Ngành Kinh tế: 01

 

1

Nguyễn Minh Trí

02/02/1992

Đại học

Kinh tế

Phòng LĐ-TB&XH

6.93

8.42

 

15.35

 

IV

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN:

 

*

Ngành Điện tử viễn thông: 01

 

1

Quý Nhật Tuấn

09/3/1984

Đại học

Điện tử viễn thông

Phòng Văn hóa
 và Thông tin

5.49

7.29

 

12.78

 

V

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH:

 

*

Ngành Hệ thống thông tin kinh tế chuyên ngành Tin học Kinh tế: 01

 

1

Hoàng Thị Hoa

20/8/1992

Đại học

Tin học Kinh tế

Phòng Tài chính
- Kế hoạch

7.72

8.79

 

16.51

 

VI

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

 

*

Ngành Quản lý môi trường: 01

 

1

Phạm Thị Kiều Diễm

29/11/1991

Đại học

Quản lý Môi trường

Phòng Tài nguyên
và Môi trường

7.57

1.69

 

9.26

 

2

Phan Văn Nhân

02/9/1991

Đại học

Quản lý Môi trường

7.54

8.49

 

16.03

 

3

Nguyễn Hồ Thanh Thủy

09/02/1992

Đại học

Quản lý Môi trường

8.05

5.05

 

13.10

 

4

Nguyễn Thị Đoan Trang

21/8/1994

Đại học

Quản lý Môi trường

8.31

2.20

 

10.51

 

 

Căn cứ kết quả sơ tuyển trên đây, có 11 thí sinh đăng ký vào UBND thị xã Hương Thủy đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017, gồm:

1.Nguyễn Phước Nam, sinh ngày 26/02/1990
2. Nguyễn Thanh Nhàn, sinh ngày 02/5/1993
3. Võ Thị Bích Trâm, sinh ngày 09/6/1991
4. Cao Thanh Như, sinh ngày 09/5/1991
5. Lý Thanh Bình, sinh ngày 03/6/1987
6. Phan Thị Phương Dung, sinh ngày 06/11/1995
7. Nguyễn Minh Trí, sinh ngày 02/02/1992
8. Quý Nhật Tuấn, sinh ngày 09/3/1984
9. Hoàng Thị Hoa, sinh ngày 20/8/1992
10. Phan Văn Nhân, sinh ngày 02/9/1991
11.Nguyễn Hồ Thanh Thủy, sinh ngày 09/02/1992
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.426
Truy cập hiện tại 6.654 khách