Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 17/02/2017
Căn cứ  Điều 48 Luật Đất đai 2013;
Căn cứ Điều 6 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định 96/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của UBND thị xã Hương Thủy;
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy gồm những nội dung sau:
1. Tài liệu công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 gồm:
a. Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của UBND thị xã Hương Thủy;
b. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của  thị xã Hương Thủy.
c. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy.
2. Hình thức công bố:
a. Phòng TN&MT niêm yết công khai toàn bộ tài liệu về Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại trụ sở UBND thị xã và nơi làm việc Phòng TN&MT thị xã trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.
b. Văn phòng HĐND&UBND công bố, công khai toàn bộ tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy được UBND tỉnh phê duyệt trên mạng thông tin Quản lý Nhà nước https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn. 
c. Đài phát thanh thị xã công bố, công khai toàn bộ tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy được UBND tỉnh phê duyệt trên đài phát thanh.
Những ý kiến góp ý, phản ảnh đến nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Hương Thủy của các tổ chức, cá nhân xin gửi trực tiếp về UBND thị xã (qua Phòng TN&MT thị xã Hương Thủy) để Phòng TN&MT tổng hợp báo cáo UBND thị xã làm cơ sở điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất hàng năm trong kỳ quy hoạch./. 
 
 
Tập tin đính kèm:
huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.014.204
Truy cập hiện tại 1.094 khách