Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020
Ngày cập nhật 27/12/2020

Ngày 02/12/2020, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 3465/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập  trực thuộc UBND thị xã năm 2020

Căn cứ số lượng người làm việc được giao và nhu cầu vị trí việc làm của các đơn vị, UBND thị xã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã năm 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu theo quy định.
2. Tuyển dụng công khai, cạnh tranh thông qua việc xét tuyển nhằm tuyển dụng được viên chức đạt chất lượng tốt, tuyển dụng “đúng người”, “đúng việc”.
3. Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của đơn vị.
II. Chỉ tiêu tuyển dụng
1. Nhu cầu về vị trí việc làm của từng đơn vị: Số lượng 04 người, cụ thể:
 
 
2. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.
III. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng; 
đ) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm được quy định chi tiết tại Mục II, Khoản 1 về nhu cầu vị trí việc làm của từng đơn vị;
- Trình độ ngoại ngữ: Bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc Chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành trình độ B trở lên ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 tương đương với trình độ A2, bậc 2 của khung 6 bậc;
- Trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học Văn phòng, Chứng chỉ A trở lên theo quy định trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Mất năng lực hành vi nhân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi nhân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn.
Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện có vi phạm các quy định trên sẽ bị huỷ bỏ kết quả trúng tuyển.
IV. Hình thức, nội dung và thời gian phỏng vấn
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Mục IV của Kế hoạch này.
2. Vòng 2
a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
c) Tổ chức phỏng vấn: Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định tại Kế hoạch này.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng, thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử thị xã và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 
VI. Tiếp nhận vào làm viên chức
1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng nêu tại Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức đối với: Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã Hương Thủy. Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).
2. Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức
a) Khi xem xét tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Mục này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã phải thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch. Thành phần Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
b) Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
- Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hội đồng kiểm tra, sát hạch phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thống nhất về hình thức và nội dung sát hạch trước khi thực hiện;
- Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã biểu quyết.
- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về kết quả kiểm tra, sát hạch;
- Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tiếp nhận vào làm viên chức cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện việc xét tuyển theo quy định tại Mục V Kế hoạch này.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản báo cáo Sở Nội vụ thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận theo thẩm quyền.
VII. Ưu tiên trong xét tuyển 
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
VIII. Nội dung phỏng vấn
1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Các văn bản có liên quan đến kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm của các đơn vị.
(Danh mục tài liệu phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo sau. Quá trình phỏng vấn thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)
IX. Thủ tục hồ sơ
Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: (02 bộ)
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh 4x6);
2. Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;
3. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.
4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5. Bản sao hộ khẩu thường trú;
6. Hai (02) bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
Riêng đối với trường hợp được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức phải có Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi công tác; Bản sao các giấy tờ có liên quan đến hợp đồng làm việc, Sổ bảo hiểm xã hội.
Bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ và chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí xét tuyển. Nếu phát hiện người đăng ký dự tuyển nộp 02 hồ sơ vào 02 vị trí xét tuyển thì người nộp hồ sơ dự tuyển sẽ không được xét tuyển.
 
X. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả tuyển dụng
1. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã (Đài Truyền thanh thông báo), đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của thị xã và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công thị xã, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã (Phòng Nội vụ).
2. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ 
a) Thời hạn, nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển:
Kể từ ngày 04/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021. (trừ Thứ bảy, Chủ nhật)
Sáng: Từ  08 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.
b) Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, địa chỉ số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.
3. Lệ phí dự xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
4. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.
5. Thông báo kết quả tuyển dụng 
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của thị xã và niêm yết công khai tại Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.
XI. Tổ chức thực hiện
Giao Phòng Nội vụ tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang Thông tin điện tử thị xã về kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2. Chuẩn bị tài liệu phỏng vấn. các điều kiện khác để thực hiện việc tuyển dụng. Tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn và công bố kết quả trúng tuyển theo quy định./.
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.887.892
Truy cập hiện tại 2.824 khách