Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II, năm 2020
Ngày cập nhật 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đã có Thông báo số 05/TH-HĐTTH về việc thông báo kết quả điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II, năm 2020 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và hạng III lên hạng II năm 2020;

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi; Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II năm 2020 thông báo kết quả điểm thi kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II, năm 2020.

(biểu kết quả điểm thi kèm theo).

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức năm 2020 các thí sinh tham gia dự thi có quyền gửi đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

(mẫu đơn phúc khảo kèm theo).

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thông báo để các thí sinh tham dự kỳ thi và các cá nhân, tổ chức có liên quan biết

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.909.843
Truy cập hiện tại 4.525 khách