Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018
Ngày cập nhật 02/04/2018

Thực hiện Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 theo quy định tại điểm 1.3, 1.4 khoản 1 mục II Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Ngày 27/3/2018, UBND tỉnh có Công văn số 1964/UBND-TC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh về hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn NSNN năm 2018 

 
 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế; Giám  đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị quản lý thực hiện mua sắm tài sản công trong năm 2018 như sau:

1. Mua sắm xe ô tô:
a) Đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án không thuộc quy định tại điểm b khoản này: Từ ngày 01/01/2018, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 01/01/2018 (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; giao Sở Tài chính thực hiện rà soát và tham mưu cho UBND tỉnh phương án sắp xếp lại xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi công năng sử dụng xe ô tô, điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản công theo quy định; trường hợp còn thiếu xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển thì UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định việc mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.
b) Việc mua sắm xe ô tô đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, viện trợ không hoàn lại trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô nêu tại điểm a khoản này:
- Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô.
- Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trường hợp Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ô tô thì việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định của Hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài thực hiện theo điểm a khoản này.
2. Mua sắm tài sản công khác:
a) Việc mua sắm tài sản công được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đảm bảo mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với việc mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Căn cứ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành để thực hiện.
3. Về việc mua sắm tập trung năm 2018:
Tổ chức triển khai thực hiện mua sắm tập trung tài sản theo quy định tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh công bố danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 6/10/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế mua sắm tập trung theo đúng quy định pháp luật liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.
Trách nhiệm kiểm soát chi, hồ sơ kiểm soát chi mua sắm tập trung thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.
4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, triệt để tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, đặc biệt là các tài sản có giá trị lớn.
Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản công phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Thẩm quyền quyết định mua sắm thực hiện theo Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế phải chịu trách nhiệm về quyết định mua sắm của mình.
  5. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước:
Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước cho việc mua sắm tài sản công theo đúng tinh thần tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, quy định của pháp luật có liên quan và hướng dẫn tại Công văn này.
 
anhduong_huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.285.916
Truy cập hiện tại 6.031 khách