Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 13/03/2014

Tại Công văn số 4731/UBND-NV ngày 16 tháng 9 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế tiếp tục thực hiện một số nội dung để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, coi đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương mình;
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng, vận hành mô hình một cửa điện tử cấp sở, cấp huyện và cấp xã; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tổ chức rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, địa phương. Xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng sở, ngành, địa phương. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị. Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đánh giá 6 tháng và hàng năm trong đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương và mỗi đơn vị.
 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cần có cơ chế và biện pháp hữu hiệu nhằm động viên toàn xã hội tham gia học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Tỉnh ủy với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình, bài viết về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về những tấm gương người tốt, việc tốt...;
Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, dạy nghề; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ theo sự chỉ đạo, kế hoạch được phê duyệt;
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh công tác truyền thông về cuộc vận động, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt; phê phán những cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống;
Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn về các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tại Công văn này;
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các xã, phường, thị trấn, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng tại các địa phương, đơn vị mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm công chức và các đơn vị trực thuộc cấp mình quản lý. Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh đối với cấp mình và các xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả theo quy định. 

www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.950.486
Truy cập hiện tại 6.347 khách