Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 13/03/2014

 

 Ngày 23/9/2011 Thị ủy Hương Thủy đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1. Theo đó, mục đích là:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các tổ chức đảng; tạo thành hành động tự giác trong mọi hoạt động của các cấp,  ngành, địa phương, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thị xã lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

2.  Với các yêu cầu cụ thể như sau:

- Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng các cấp, coi đây là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung được xác định trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Kế hoạch 13-KH/TW của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIV); bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các quy định chung, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung vào chương trình, kế hoạch làm việc của mỗi tổ chức, cá nhân để việc học tập và làm theo Bác Hồ đạt hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

- Nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Kết hợp giữa “xây” với “chống”; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp. 

- Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức để quần chúng nhân dân tham gia thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tích cực tham gia xây dựng Đảng.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng ở các địa phương, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.286.550
Truy cập hiện tại 6.267 khách