Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nâng cao đạo đức cán bộ, công chức gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 25/06/2014

Hiện nay, nước ta chưa có Luật Đạo đức công vụ, tuy nhiên tại điều 15,16,17 Mục 3 Luật cán bộ, công chức đã quy định: “Cán bộ, công chức phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ. Trong giao tiếp ở công sở, cán bộ, công chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. Cán bộ, công chức phải lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, đánh giá; thực hiện dân chủ và đoàn kết nội bộ. Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp. Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân; có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêm tốn; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.”

Các quy định trên là sự cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn quan tâm nhắc nhỡ cán bộ, công chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chắc chắn sẽ góp phần rất tích cực thúc đẩy sự phát triển của từng địa phương và đất nước. Đặc biệt, trong năm 2014 này thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, các tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và chủ đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đồng thời chú ý tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng.
Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung và sự liên hệ như sau:
Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong công tác sinh hoạt, quan hệ nhân dân với các biểu hiện cụ thể như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, a dua, xu nịnh, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Các chi bộ tổ chức thảo luận để xây dựng và đề ra các giải pháp phù hợp, trong đó chủ ý đến tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và triển khai thực hiện từ trước để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Cấp ủy, (Bí thư, phó Bí thư chi bộ) phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung chuyên đề năm 2014 và chủ đề toàn Khóa để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại cơ quan, đơn vị mình.
Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải quán triệt sâu sắc nội dung chuyên đề năm 2014, qua đó tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo, chú trọng tập trung vào nội dung “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Chú ý đến việc thực thi đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và mối quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân ở địa phương, nơi công tác; phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gắn việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở chi bộ, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.
Trên cơ sở nội dung chuyên đề đã được Ban Tuyên giáo Thị ủy triển khai, trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, công đoàn, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, các đồng chí bí thư chi bộ, lãnh đạo cơ quan đơn vị và người đứng đầu các đoàn thể chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung liên quan đến chủ đề, tổ chức thảo luận, liên hệ cho từng cán bộ, đảng viên từ đó đề ra biện pháp tu dưỡng phẩm chất chính trị, nâng cao đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc, năng lực công tác.
Cán bộ, công chức, đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tập trung vào nội dung chuyên đề năm 2014 và chủ đề toàn khóa phù hợp với chức trách nhiệm vụ, vị trí việc làm của bản thân. Khi kiểm điểm  cuối năm 2014, các chi bộ, cơ quan đơn vị chọn các vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận, bàn biện pháp khắc phục để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh góp phần thực hiện thắng lợi chương trình cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước.
Trương Cường
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.439.365
Truy cập hiện tại 241 khách