Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công tác kiểm tra CCHC trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2021
Ngày cập nhật 15/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/2/2021 của UBND thị xã Hương Thủy về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; Quyết định số 7975/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc kiện toàn Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021, do bà Võ Thị Minh Thảo, Trưởng phòng Nội vụ thị xã làm Trưởng đoàn. Từ ngày 25/9 đến 25/10/2021, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các đơn vị, địa phương (Xã Thủy Thanh, xã Dương Hòa, phường Thủy Dương, phường Thủy Phương, phường Phú Bài và phòng Tư pháp, LĐTB&XH, TN-MT và Trung tâm Hành chính công thị xã).

Đoàn kiểm tra đang làm việc với xã Dương Hòa

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành và việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính như: Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành;  Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền  điện tử hướng tới chính quyền số... kỷ cương, kỷ luật hành chính,…

 Qua kiểm tra, Đoàn  nhận thấy: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm triển khai  tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính; các xã, phường đã ban hành các Kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC,….; Đồng thời, các đơn vị đã bố trí đủ cán bộ tại Bộ phận TN&TKQ, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận TN&TKQ .... Tuy nhiên, qua kiểm tra Đoàn phát hiện những điểm còn hạn chế cần khắc phục như: Một số đơn vị, địa phương nội quy, quy chế cơ quan chưa sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định mới; chưa chưa ban hành kế hoạch tự kiểm tra về công tác cải cách hành chính; hồ sơ giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa có; ít có thư xin lỗi đối với các hồ sơ trể hẹn; chưa cập nhật thường xuyên dữ liệu hồ sơ điện tử cán bộ, công chức; trang thiết bị phục vụ cho Bộ phận TN&TKQ còn thiếu và đang xuống cấp,…. 

Thông qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao kết quả đã đạt được của các đơn vị, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC nhằm hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm được giao; tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Phan Hữu Sơn, PTP Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.227.207
Truy cập hiện tại 3.228 khách