Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2015 và thực hiện việc chuẩn hóa và niêm yết bộ TTHC theo thẩm quyền
Ngày cập nhật 01/04/2015

Ngày 27/3/2015, UBND tỉnh có Công văn số 1372/UBND-KNNV về thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2015 và thực hiện việc chuẩn hóa và niêm yết bộ TTHC theo thẩm quyền

 

Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 ban hành Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 (đăng tải tại trang web www.thutuchanhchinh.vn) và Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh (ban hành tại Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 19/12/2015 - sau đây gọi tắt là Kế hoạch 2671), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ngành, địa phương được phân công tại Kế hoạch 2671 nêu trên bám sát tiến độ công việc theo Kế hoạch, hoàn thành nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, gửi Sở Tư pháp thẩm định, kiểm tra chất lượng trước ngày 15/7/2015.
2. Các sở, ban, ngành theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các công việc sau:
a) Khẩn trương rà soát lại Bộ TTHC thuộc thẩm quyền, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; trong đó, chú ý việc chuẩn hóa tên TTHC theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chủ quản (đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành).
b) Lập danh mục các TTHC có tính chất đặc thù (nếu có) được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn hoặc để quy định chi tiết các vấn đề được giao cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.
c) Lập danh mục nhóm TTHC được giải quyết theo quy trình liên thông trên địa bàn tỉnh, trừ những nhóm TTHC đã được các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương quy định phải giải quyết theo quy trình liên thông, gửi Sở Tư pháp tổng hợp (nếu có).
d) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp UBND tỉnh cho ý kiến về Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ khi được gửi lấy ý kiến.
đ) Các nội dung công việc nêu tại điểm a, b,c phải hoàn thành trước ngày 30/5/2015.
3. Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh tổng hợp Danh mục các TTHC đặc thù và liên thông do các sở, ngành xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và gửi Bộ Tư pháp, Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Công văn số 254/BTP-KSTT ngày 03/02/2015 của Bộ Tư pháp), hoàn thành trước ngày 30/6/2015.
4. Các sở, ngành chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp thực hiện:
- Chuẩn hóa nội dung cụ thể về bộ phận tạo thành của các TTHC đặc thù và TTHC liên thông theo Danh mục TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;
- Căn cứ quyết định công bố của của Bộ, cơ quan ngang Bộ và các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện rà soát, bổ sung bộ phận tạo thành TTHC được Chính phủ giao cho địa phương quy định (nếu có), bổ sung địa điểm, thời gian thực hiện TTHC để xây dựng quyết định công bố trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.
Yêu cầu hoàn thành trước 15/10/2015.
5. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ngay sau khi quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền được ban hành.
6. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền theo quy định.
Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.
 

Tập tin đính kèm:
Anh Dương- huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.068 khách