Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Năm 2016 Triển khai áp dụng ISO 9001:2008 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Ngày cập nhật 25/11/2014

Ngày 24/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2485/QĐ-UBND về việc “Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất  lượng
theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”
 

Theo đó, phê duyệt Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” gồm các nội dung chính sau:
I. Mục tiêu của Đề án
1. Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý tại UBND xã, phường, thị trấn theo mô hình khung toàn tỉnh đối với cấp xã và được công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;
2. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã được quy trình hóa theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
II. Phạm vi áp dụng: Triển khai thực hiện cho tất cả công chức chuyên môn và nghiệp vụ tại UBND cấp xã có liên quan đến giải quyết công việc của Văn phòng, UBND cấp xã; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã.
III. Nội dung thực hiện Đề án
1. Tổ chức đào tạo: nhận thức chung, xây dựng hệ thống văn bản, chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
2. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã được quy trình hóa theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
3. Các hoạt động điều hành nội bộ của Văn phòng, UBND cấp xã được quy trình hóa theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
4. Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 cho tất cả công chức chuyên môn và nghiệp vụ tại UBND cấp xã có liên quan đến giải quyết công việc của Văn phòng, UBND cấp xã; thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã theo mô hình khung.
5. Tiến hành đánh giá nội bộ, tổ chức khắc phục, phòng ngừa các hoạt động không phù hợp.
6. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
IV. Sản phẩm của Đề án
Xây dựng, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo mô hình khung. Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng bao gồm:
1. Tài liệu chung:
- Chính sách chất lượng;
- Mục tiêu chất lượng;
- Sổ tay chất lượng;
- Mô tả công việc của các vị trí.
2. Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống:
- Quy trình Kiểm soát tài liệu;
- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;
- Quy trình Đánh giá nội bộ;
- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;
- Quy trình Khắc phục sự không phù hợp;
- Quy trình Phòng ngừa sự không phù hợp.
3. Các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng:
- Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo;
- Quy trình quản lý văn bản đi và văn bản đến;
- Quy trình theo dõi ý kiến chỉ đạo;
- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;
- Quy trình xét thi đua khen thưởng;
- Các quy trình cần thiết khác.
4. Các quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã đã được UBND tỉnh phê duyệt.
V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án:
1. Các giai đoạn triển khai của Đề án
- Năm 2014:
+ Xây dựng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng cấp xã;
+ Triển khai mô hình điểm tại phường Phú Hội.
- Năm 2015: Triển khai tại 50% xã, phường, thị trấn (75 đơn vị);
- Năm 2016: Triển khai tại các xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.
2. Tiến độ triển khai của cấp xã từ lúc áp dụng đến lúc công bố phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: 8 tháng.
Giai đoạn 1: Chuẩn bị    : 02 tháng
Giai đoạn 2: Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng    : 02 tháng
Giai đoạn 3: Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng    : 03 tháng
Giai đoạn 4: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng    : 01 tháng
Giai đoạn 5: Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất           lượng thường xuyên    : sau khi công bố HTQLCL
VI. Kinh phí thực hiện Đề án
Thực hiện theo Thông tư 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước đối với cấp xã, phường, thị trấn lần đầu tiên xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, trong đó:

STT

Hạng mục

Số tiền

I

Năm 2014

90.000.000

1

Xây dựng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng

70.000.000

2

Triển khai mô hình điểm tại phường Phú Hội

20.000.000

II

Năm 2015: Triển khai 75 xã, phường, thị trấn

300.000.000

1

Đào tạo nhận thức chung và xây dựng Hệ thống tài liệu

(5.000.000 đ/lớp x 15 lớp)

75.000.000

2

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

(5.000.000 đ/lớp x 15 lớp)

75.000.000

3

Chi phí tư vấn, hướng dẫn áp dụng triển khai, đánh giá nội bộ và công bố (2.000.000 đ/đơn vị x 75 đơn vị)

150.000.000

III

Năm 2016: Triển khai 73 xã, phường, thị trấn còn lại

296.000.000

1

Đào tạo nhận thức chung và xây dựng Hệ thống tài liệu

(5.000.000 đ/lớp x 15 lớp)

75.000.000

2

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

(5.000.000 đ/lớp x 15 lớp)

75.000.000

3

Chi phí tư vấn, hướng dẫn áp dụng triển khai, đánh giá nội bộ và công bố (2.000.000 đ/đơn vị x 73 đơn vị)

146.000.000

 

Tổng cộng

686.000.000

VII. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
- Xây dựng bộ tài liệu khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”;
- Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai Đề án cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo ISO;
2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm:
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh chọn 75 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện năm 2015;
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai, kiểm tra, đốc thúc các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và quy định của pháp luật;
- Tổ chức triển khai mở rộng cho xã, phường, thị trấn còn lại sau khi kết thúc Đề án.
3. UBND cấp xã có trách nhiệm:
- Thành lập Ban điều hành ISO, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất  lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là người chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và là đại diện Lãnh đạo chất lượng của đơn vị; Cử cán bộ có năng lực làm Thư ký ISO và cử các công chức có trình độ, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ tham gia soạn thảo quy trình giải quyết công việc theo yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;
- Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng;
- Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;
- Công bố đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã;
- Thực hiện việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND cấp xã.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tập tin đính kèm:
Anh Dương-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.077 khách