Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/02/2023

Ngày 19/1/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 591/UBND-VH về việc thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì triển khai thực hiện Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm hướng dẫn, thẩm tra và công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá theo quy định. Hàng năm dự toán kinh phí triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, thẩm tra và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sở Văn hoá và Thể thao bàn giao hồ sơ liên quan đến việc công nhận, công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cấp tỉnh (do đơn vị theo dõi) về Liên đoàn Lao động tỉnh để tiếp tục theo dõi, triển khai phong trào theo đúng quy định.

Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua Khen thưởng nghiên cứu đưa nội dung “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” vào tiêu chí xét công nhận, khen thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu hàng năm của tỉnh.

Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời   sống văn hoá” các huyện, thị xã và thành phố Huế (gọi chung là cấp huyện): chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện (thành viên BCĐ huyện) chủ động tham mưu triển khai thực hiện Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn. Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin huyện bàn giao tất cả hồ sơ liên quan đến việc công nhận, công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá về Liên đoàn Lao động huyện để tiếp tục theo dõi, triển khai phong trào theo đúng quy định. Đề nghị UBND huyện phê duyệt kinh phí thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên cơ sở dự toán kinh phí của Liên đoàn Lao động huyện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện. Nếu có vấn đề khó khăn phát sinh, đề nghị báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp thực tế.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.888.312
Truy cập hiện tại 2.987 khách