Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 4-2022 đến tháng 6-2022
Ngày cập nhật 04/04/2022

Với mục tiêu 100% nhóm đối tượng trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo đó, với nguyên tắc

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
- Cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế.
- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin.
- Tiêm cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến lứa tuổi thấp.
Bao gồm các nội dung triển khai nhưu sau: 
1. Lập danh sách đối tượng:
a) UBND các huyện/thị xã/thành phố:
- Làm đầu mối lập, thống kê số trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi được phụ huynh đồng ý và không đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trẻ có mắc bệnh nền trên địa bàn quản lý, bao gồm trẻ có đến trường và trẻ không đến trường, gửi về Sở Y tế.
- Chuẩn bị danh sách trẻ từ 05 đến 12 tuổi trên địa bàn theo Phụ lục 3 (bao gồm trẻ được phụ huynh đồng ý và không đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19) để vận động và triển khai tiêm chủng ngay khi tỉnh triển khai.
- Phối hợp với các đơn vị y tế liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng cho trẻ em.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Rà soát và lập danh sách số trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi, đồng ý và không đồng ý tiêm chủng đang tham gia học tập thuộc các cơ sở giáo dục, đào tạo đang quản lý, gửi về UBND huyện/thị xã/thành phố nơi các cháu đang học tập để tổng hợp gửi Sở Y tế.
- Chuẩn bị danh sách trẻ từ 05 đến 12 tuổi trên địa bàn theo Phụ lục 3 (bao gồm trẻ được phụ huynh đồng ý và không đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19) để vận động và triển khai tiêm chủng ngay khi tỉnh triển khai.
- Phối hợp với UBND huyện/thị xã/thành phố và các đơn vị y tế liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng cho trẻ em.
2. Đảm bảo nguồn cung ứng vắc xin, phân phối và quản lý sử dụng vắc xin
- Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Y tế phân bổ vắc xin phòng COVID-19 để bao phủ 02 liều vắc xin cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tiếp nhận nguồn vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế cấp cho tỉnh; Sở Y tế phân phối, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các Trung tâm y tế 9 huyện/thị xã/thành phố và các cơ sở tiêm chủng để thực hiện tiêm chủng đầy đủ số trẻ đúng độ tuổi và đúng thời gian theo lịch tiêm chủng.
- Tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin trên địa bàn tỉnh; thống kê báo cáo đầy đủ theo quy định.
3. Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận và bảo quản vắc xin COVID-19 từ Kho khu vực Miền Trung, Quân khu 4 về kho của tỉnh và thực hiện cấp phát vắc xin COVID-19 cho Trung tâm Y tế cấp huyện ít nhất 01 ngày trước khi tổ chức tiêm. 
- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố Huế:
+ Tham mưu UBND các địa phương bố trí điểm tiêm chủng phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế và Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế.
+ Bố trí đầy đủ thiết bị dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại các điểm tiêm, đảm bảo đúng yêu cầu về nhiệt độ bảo quản tại điểm tiêm chủng.
+ Sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp để tiếp nhận vắc xin phân phối từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; bố trí đầy đủ phương tiện và sắp xếp thời gian hợp lý để vận chuyển vắc xin từ kho bảo quản đến từng địa điểm tiêm hằng ngày, đảm bảo đúng tiến độ tổ chức tiêm.
- Tổ chức tập huấn và kiểm tra giám sát quy trình vận chuyển, bảo quản vắc xin tại các đơn vị, đảm bảo tối đa chất lượng bảo quản theo quy định.
4. Tổ chức Kế hoạch tiêm chủng
- Địa điểm tiêm chủng: Tổ chức tiêm tại trường học, trạm y tế và bệnh viện có trẻ em đang điều trị nội trú.
- UBND các địa phương phối hợp với ngành Giáo dục huy động tối đa lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn thanh niên, sinh viên,… trên địa bàn để tiếp đón, đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, hỗ trợ hậu cần, nhập dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với tinh thần “Tiêm đến đâu nhập đến đó”.
- UBND các địa phương lập danh sách đối tượng đến tiêm theo khung giờ khác nhau, không giới hạn đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng.
- UBND các địa phương sắp xếp khu vực để tiêm chủng đủ rộng, đảm bảo giãn cách, trang thiết bị đủ phương tiện cấp cứu và bố trí thêm khu vực ngồi chờ cho phụ huynh học sinh.
- Đội tiêm là cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố và Trạm Y tế trên địa bàn; tùy theo tình hình nguồn lực tại địa phương và số lượng trẻ dự kiến tiêm chủng tại các điểm tiêm, Sở Y tế sẽ huy động các đội tiêm từ các bệnh viện công lập, ngoài công lập và phòng khám đa khoa để hỗ trợ y tế địa phương.
5. Đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch COVID-19
- Trước khi tổ chức tiêm chủng:
+ Tư vấn cho phụ huynh hoặc người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng; thông báo cho trẻ tiêm chủng, người giám hộ về hiệu quả, liều lượng của loại vắc xin phòng COVID-19 được tiêm chủng; tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
+ Bố mẹ, người giám hộ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ) theo Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế (Phụ lục 2).
- Trong buổi tiêm chủng:
+ Tổ chức tiêm chủng phải tuân thủ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 theo quy định.
+ Tổ chức buổi tiêm chủng theo quy định tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại Kế hoạch số 253/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2021 về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.
+ Thực hiện khám sàng lọc kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn theo hướng dẫn tại Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 và Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
+ Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng theo các hướng dẫn tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 + Sau khi trẻ được tiêm chủng sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Sơ đồ Quy trình triển khai thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19:
2.6. Công tác truyền thông, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
- Thực hiện truyền thông, vân động để người dân đưa trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ. 
- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.317.138
Truy cập hiện tại 5.557 khách