Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị
Ngày cập nhật 03/03/2022

Ngày 01/3/2022, UBND tỉnh có Công văn số 1913/UBND-XD gửi các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị

 

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
1. Về trật tự xây dựng
a) Sở Xây dựng:
- Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (ban hành kèm theo Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh) theo Chương trình công tác đã được UBND tỉnh thống nhất, đảm bảo phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và tình hình thực tế của các địa phương; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2022.
- Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề xuất về đồng bộ chỉ giới xây dựng và lộ giới tuyến Quốc lộ 1A đi qua các địa phương trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/3/2022.
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban quản lý khu Kinh tế Công nghiệp, công nghiệp tỉnh, Ban quản lý khu vực Phát triển Đô thị rà soát các quy hoạch liên quan để điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý xây dựng theo quy định, lưu ý Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, khu vực thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Đồng thời tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; công tác kiểm tra phải thường xuyên để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm, cương quyết xử lý theo đúng quy định, tránh tình trạng xử phạt để cho tồn tại công trình, xây dựng xong mới xử lý, gây tốn kém, lãng phí cho người dân, tổ chức, làm mất ổn định an ninh, trật tự ở địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến  quy chế quán lý, quy định phát luật xây dựng trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Các ban, ngành, địa phương quan tâm tổ chức tập huấn phổ biến, quán triệt các quy định về quản lý trật tự xây dựng, quy trình xử lý vi phạm đối với trật tự xây dựng; duy trì chế độ báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo quy định.
2. Về trật tự đô thị: giao UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:
- Tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng không phép, sai phép theo thẩm quyền. Thường xuyên theo dõi, xử lý các trường hợp đổ đất, vật liệu xây dựng không đúng quy định; không thực hiện việc thanh thải chất thải xây dựng trong quá trình thi công theo đúng quy định.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng chăn thả gia súc, gia cầm trên các tuyến đường. Đối với các trường hợp đã nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính mà tình trạng thả rong vật nuôi vẫn tái diễn, yêu cầu UBND các phường, xã, thị trấn lập điểm tạm giữ gia súc (trâu, bò, dê…) thả rong để xử lý nghiêm chủ sở hữu.
3. Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Huế, UBND thị xã Hương Thủy, UBND huyện Phú Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm về báo cáo, phối hợp trong thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 11148/UBND-XD ngày 22/11/2021 về báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị ./.
 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.889.154
Truy cập hiện tại 3.265 khách