Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch
Ngày cập nhật 09/03/2020
Ngày 03/3/2020. UBND tỉnh có Công văn số 1589 /UBND-XD gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị về việc quản lý đầu tư, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự du lịch
 

Theo đó, , Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh:
a) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quy hoạch, xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị. 
b) Theo thẩm quyền thực hiện việc quản lý đầu tư, xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với loại hình công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định hiện hành của pháp luật đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển du lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý kinh doanh công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch theo đúng quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật về du lịch và Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành; các thỏa thuận kinh tế dân sự về hợp tác đầu tư, chia sẻ lợi nhuận trong kinh doanh đối với loại hình căn hộ du lịch thực hiện theo pháp luật dân sự.
c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến loại hình công trình căn hộ du lịch; kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh bất thường, trái quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình căn hộ du lịch nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử lý kịp thời theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật.
2. Pháp luật về nhà ở hiện hành không quy định về việc chuyển đổi công năng công trình thương mại, dịch vụ nói chung, căn hộ du lịch nói riêng sang thành nhà ở. Các dự án có nhu cầu chuyển đổi căn hộ du lịch, biệt thự du lịch sang thành nhà ở; các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét thận trọng, thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; đồng thời phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực; tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.
3. Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án căn hộ du lịch nói riêng, xử lý, khắc phục sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.344.946
Truy cập hiện tại 613 khách