Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
5/7/2024 10:13:31 AM

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào đã được tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng trên địa bàn toàn thị xã; qua đó, đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Thông qua phong trào “Dân vận khéo”, góp phần tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị.

 - Phong trào “Dân vận khéo” phải được tổ chức thực hiện thường xuyên, sâu rộng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đảm bảo chất lượng, hiệu quả tránh hình thức. Qua đó, xây dựng, phát hiện, nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, ban, ngành thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế hoạt động, nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị phải được tiến hành nghiêm túc từ thị xã cho đến xã, phường, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Thời gian triển khai thực hiện: Từ Quý II/2024

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban 2 Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; gắn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với kết quả thực hiện công tác dân vận về thực hiện phong trào “Dân vận khéo”.

2. Các cơ quan, ban, ngành thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế số 179-QC/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thị xã Hương Thuỷ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo”.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Thực hiện công tác dân vận, dân vận khéo gắn với triển khai thực hiện Luật quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

5. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… của công dân; giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp.

 6. Các cơ quan, ban, ngành thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường xác định, lựa chọn nội dung trọng tâm để tổ chức thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban, ngành thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, tiếp tục phát động, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề nhân dân quan tâm. Chỉ đạo triển khai việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Giao Phòng Nội vụ thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã về kết quả thực hiện./.

       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.447
Truy cập hiện tại 6.172 khách