Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Những Văn bản có hiệu lực từ tháng 09/2022
9/5/2022 4:11:28 PM

 

Stt

Tên văn bản

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

BH: 19/07/2022

HL: 01/09/2022

2

Nghị định 49/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP

BH: 29/07/2022

HL: 12/09/2022

QUYẾT ĐỊNH

1

 

Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BH: 17/08/2022

HL: 11/09/2022

 

2

 

Quyết định 1557/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

BH: 18/08/2022

HL: 15/09/2022

 

THÔNG TƯ

1

 

Thông tư 13/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

BH: 30/06/2022

HL: 01/09/2022

 

2

 

Thông tư 41/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện

BH: 05/07/2022

HL: 01/09/2022

 

3

 

Thông tư 08/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

BH: 30/06/2022

HL: 01/09/2022

 

4

 

Thông tư 09/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

BH: 12/07/2022

HL: 01/09/2022

 

5

 

Thông tư 42/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

 

BH: 06/07/2022

HL: 01/09/2022

 

6

 

Thông tư 53/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 4 và thay thế Phụ lục I của Thông tư 164/2019/TT-BQP ngày 03/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội

BH: 18/07/2022

HL: 02/09/2022

 

7

 

Thông tư 43/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

BH: 19/07/2022

HL: 05/09/2022

 

8

 

Thông tư 44/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

BH: 21/07/2022

HL: 05/09/2022

 

9

Thông tư 12/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí

BH: 25/07/2022

HL: 09/09/2022

 

10

 

Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

BH: 26/07/2022

HL: 10/09/2022

 

11

 

Thông tư 45/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

BH: 27/07/2022

HL: 10/09/2022

 

12

 

Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

BH: 28/07/2022

HL: 10/09/2022

 

13

 

Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

BH: 26/07/2022

HL: 10/09/2022

 

14

 

Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

BH: 28/07/2022

HL: 11/09/2022

 

15

 

Thông tư 10/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường

BH: 28/07/2022

HL: 12/09/2022

 

16

 

Thông tư 47/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025

BH: 29/07/2022

HL: 12/09/2022

 

17

 

Thông tư 18/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

BH: 20/07/2022

HL: 15/09/2022

 

18

 

Thông tư 01/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

BH: 17/02/2022

HL: 15/09/2022

 

19

 

Thông tư 17/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

BH: 15/07/2022

HL: 15/09/2022

 

20

 

Thông tư 04/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

BH: 12/07/2022

HL: 15/09/2022

 

21

 

Thông tư 55/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

BH: 27/07/2022

HL: 15/09/2022

 

22

 

Thông tư 11/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

BH: 29/07/2022

HL: 15/09/2022

 

23

 

Thông tư 10/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

BH: 20/07/2022

HL: 15/09/2022

 

24

 

Thông tư 10/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

BH: 29/07/2022

HL: 15/09/2022

 

25

 

Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

BH: 15/06/2022

HL: 16/09/2022

 

26

 

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

BH: 31/05/2022

HL: 16/09/2022

 

27

 

Thông tư 48/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

BH: 03/08/2022

HL: 17/09/2022

 

28

 

Thông tư 09/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường

BH: 26/07/2022

HL: 20/09/2022

 

29

 

Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương

BH: 08/08/2022

HL: 30/09/2022

 

NGHỊ QUYẾT

1

 

Nghị quyết 21/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

BH: 11/07/2022

HL: 01/09/2022

 

2

 

Nghị quyết 54/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

 

BH: 16/06/2022

HL: 01/09/2022

 

 

Lường Thanh Hải
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.654.546
Truy cập hiện tại 1.548 khách