Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình an toàn thực phẩm Quý III năm 2020
9/17/2020 2:53:39 PM

Thực hiện Công văn số 2211/BCĐ-SYT ngày 28 tháng 12 năm 2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy III năm 2020. UBND thị xã Hương Thủy báo cáo tình hình thực hiện Qúy III năm 2020 với nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Ban hành Công văn chỉ đạo số 806/UBND-YT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tưởng Chính phủ và các công văn chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

- Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Phòng Y tế thị xã Hương Thủy và Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy trong việc tham mưu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hương Thủy tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hươngg Thủy.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng của năm 2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nói riêng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm các tháng còn lại của năm 2020.

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn như: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã, UBND xã Thủy Bằng phối hợp đảm bảo công tác an toàn thực phẩm Lễ hội Quán Thế Âm và Lễ hội Điện Huệ Nam.

-  Chỉ đạo tiếp nhận, tham mưu thụ lý và trả kết quả việc cấp giấy xác nhận kiến thức VSATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP theo quy định tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

2. Công tác khác

- Đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Phòng Kinh tế thị xã trong việc: Chủ động tham mưu cho UBND thị xã tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn phát triển điểm kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm và nông sản có xác nhận an toàn; Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo kế hoạch và đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương; các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài Truyền thanh thị xã trong việc phối hợp với Phòng Y tế thị xã, Kinh tế thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, UBND các xã, phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đối với UBND các xã, phường: Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương mình quản lý. Bố trí phù hợp các nguồn lực của địa phương cho công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Xác định việc bảo đảm an toàn thực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Tổ chức vận động từng hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Duy trì chế độ thông tin, báo cáo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho UBND thị xã (qua Phòng Y tế thị xã) theo quy định.

- Ngoài ra, UBND thị xã cũng đã có văn bản đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, … triển khai công tác vận động, giáo dục, phát động các phong trào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn liền với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa nhằm khuyến khích hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng; Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ viến kiến thức an toàn thực phẩm cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.052.007
Truy cập hiện tại 667 khách