Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban hành 11 văn bản QPPL trong tháng 7/2019
8/22/2019 10:59:21 AM

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 7/2019, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Nghị định của Chính phủ và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định gồm 04 điều quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.624.000 đồng; mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng gồm: Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Nghị định ban hành nhằm thực hiện nhiệm vụ Chính phủ được giao quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Nghị định gồm 04 điều, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, cụ thể: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; quy định thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; quy định về thủ tục nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa khi chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp; sử dụng kinh phí hỗ trợ...

Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.

Nghị định gồm 06 chương, 67 điều, quy định chung về: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả; áp dụng mức phạt tiền; hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định, mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm quy định, mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; vi phạm quy định, mức xử phạt trong quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả;...

Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nghị định gồm 04 chương, 16 điều, quy định về: Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; tiếp nhận, tính, phê duyệt và thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; phương thức thu, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; điều chỉnh, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; gia hạn thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;...

Quốc Vũ
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.337
Truy cập hiện tại 3.534 khách