Tìm kiếm
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN, TỔ CHỨC THÁNG 4
 6/13/2019 9:10:24 PM
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 6 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0
2 Cấp phép xây dựng 27 22 5 0 22 5 0 22 5 0 22 5 0 22 5 0
3 An toàn thực phẩm 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 17 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0 15 2 0
6 Tư pháp 36 36 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0 36 0 0
7 LĐ - TB& XH 28 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0 28 0 0
8 Đất đai 1047 985 62 0 977 70 0 983 64 0 922 121 4 1032 15 0
Tổng 1165 1095 70 0 1087 78 0 1093 72 0 1032 129 4 1142 23 0

Không hợp lệ: 3

Phước Nam
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.421.731
Truy cập hiện tại 2.109 khách