Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Ngày cập nhật 14/03/2017

Công tác tuyên truyền miệng luôn giữ vị trí, vai trò trong công tác tư tưởng của Đảng; là một trong những phương thức trực tiếp truyền bá, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, chống lại những luận điểm sai trái, các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng bộ thị xã Hương Thủy có 42 tổ chức cơ sở đảng, với 23 đảng bộ, 19 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ là 3.678 đảng viên đang sinh hoạt tại 258 chi bộ. Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, các cấp ủy đảng trên địa bàn thị xã luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Nội dung tuyên truyền được biên tập công phu, chặt chẽ, phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Phương thức tuyên truyền miệng đa dạng với nhiều hình thức: lồng ghép quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu kinh tế của đất nước, tỉnh nhà và thị xã, nhất là tuyên truyền, triển khai tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tình hình Biển Đông... trong các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, tổ chức tập huấn công tác đoàn thể; bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước cho cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và 12 phường, xã trên địa bàn. Kết quả: Bình quân hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học đạt tỷ lệ khá cao, đa số lớp đều đạt trên 90%; từ năm 2007 đến nay đã triển khai 1.133 lớp, trong đó: 385 lớp/41.375 người học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 158 lớp/18.411 người học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 369 lớp/36.499 người dự tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về xây dựng Đảng, đoàn thể, pháp luật Nhà nước, quốc phòng, an ninh…; 221 buổi/27.079 người nghe báo cáo tình hình thời sự.

Hội nghị báo cáo viên định kỳ

Ngoài ra, thị xã còn tổ chức các Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng em kể chuyện về Bác Hồ, “Hành trình theo chân Bác Hồ”, “Dân vận khéo”, các hội thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật Nhà nước… thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia, góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người dân, từ đó nhiều hộ dân tự nguyện đóng góp công của, hiến đất để tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thị xã đã trực tiếp triển khai nghị quyết của Đảng, gắn việc liên hệ tình hình thực tiễn của thị xã và cơ sở, làm cho đợt sinh hoạt, học tập thêm sinh động, hấp dẫn, có chiều sâu nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đội ngũ báo cáo viên từ thị xã đến cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn, đảm bảo về chất lượng và số lượng. Toàn thị xã hiện có 3 báo cáo viên cấp tỉnh, 32 báo cáo viên cấp thị xã và 125 báo cáo viên cấp ủy cơ sở. Chất lượng, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công tác: 100% báo cáo viên thị xã có trình độ Đại học, về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 6 đ/c, chiếm 18,75%, Cao cấp chính trị 26 đ/c, chiếm 81,25%, Trung cấp 5 đ/c, chiếm 16,12%; 100% báo cáo viên cấp cơ sở có trình độ từ Trung cấp trở lên. Về cơ bản các đồng chí báo cáo viên luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; có phẩm chất, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; có sự cố gắng khắc phục khó khăn, tự nghiên cứu, tự học, thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thị xã để đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cung cấp thông tin, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ; đồng thời định hướng hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tiếp theo.

 

Đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực hoạt động hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động phát hiện, dự báo tình hình, tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái, những việc làm sai của cán bộ, đảng viên; định hướng cho cán bộ, đảng viên sửa chữa, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của Đảng trong lãnh đạo, sự quản lý của Nhà nước trong sự nghiệp phát triển của thị xã.

Báo cáo tình hình Biển Đông tại xã Thủy Bằng

Có thể khẳng định, kết quả của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong thời gian qua đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực các hoạt động, phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan đơn vị.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tư tưởng của Đảng nói chung đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ thị xã Hương Thủy đề ra một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy và các đảng ủy cơ sở; Ban Tuyên giáo Thị ủy là cơ quan chủ đạo và trực tiếp làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng. Xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc của các phần tử cơ hội, cực đoan.

2. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, nhất là khắc phục những biểu hiện sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt là nâng cao chất lượng học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, trong đó chỉnh đốn nâng cao năng lực, trách nhiệm đối với các Báo cáo viên, tuyên truyền viên và cả đối với người nghe. Thực hiện việc nêu gương trên lĩnh vực này đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

3. Hoạt động tuyên truyền miệng phải bám sát các sự kiện trọng đại của đất nước, quê hương; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời cung cấp những thông tin định hướng cho các đảng bộ, chi bộ.

4. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt; khắc phục tình trạng thông tin một chiều từ trên xuống.

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền miệng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp lãnh đạo và có giải pháp tuyên truyền và định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, không để xảy ra những vấn đề phức tạp, điểm nóng trên địa bàn.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trong và ngoài nước gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ để chống phá Đảng và Nhà nước ta. 

Thanh Toàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 292 khách