Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Nội dung, tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2016-2017
Ngày cập nhật 05/09/2016

Ngày 15/8/2016 Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2016-2017.

Theo đó, danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2016-2017 như sau:

I. Phần ôn tập kiến thức chung

1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

2. Luật Giáo dục (Luật số: 23/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013

3. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

4. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

II. Phần ôn tập đối với các bậc học:

* Bậc mầm non:

1. Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non.

2. Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

* Bậc tiểu học:

1. Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

2. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

* Bậc trung học cơ sở:

1. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

2. Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

* Đối với nhân viên: Phỏng vấn nội dung phần ôn tập kiến thức chung.

III. Kỹ năng xử lý tình huống.

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.908.121
Truy cập hiện tại 3.774 khách