Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban hành Quyết định công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân
Ngày cập nhật 03/06/2024

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy đã ban hành các Quyết định số 1807/QĐ-UBND và Quyết định số 1808/QĐ-UBND về việc công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân trú tại xã Thủy Tân và xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, cụ thể:

 

1. Tại Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 31/5/2024, UBND thị xã công nhận nội dung hòa giải thành về ranh giới sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân: ông Nguyễn Đức Trà, người đại diện bà Võ Thị Nương và ông, bà Hà Văn Tân – Nguyễn Thị Gái tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy với các nội dung như sau:

- Thửa đất số 419, tờ bản đồ số 07, diện tích 289,9m2, tọa lạc xã Thủy Tân thuộc quyền sử dụng đất của ông, bà Hà Văn Tân – Nguyễn Thị Gái, trú tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số 420, tờ bản đồ số 07, diện tích 425,1m2 (gồm thửa đất số 420, diện tích 382,4m2 và thửa đất số 1509, diện tích 42,7m2 tọa lạc xã Thủy Tân thuộc quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đức Trà, trú tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số 472, tờ bản đồ số 07, diện tích 576,6m2 (gồm thửa đất số 472, diện tích 656,3m2 và thửa đất số 1510, diện tích 20,3m2) tọa lạc xã Thủy Tân thuộc quyền sử dụng đất của bà Võ Thị Nương (đại diện của những người được thừa kế theo pháp luật của ông Lê Đình Huynh), trú tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Ranh giới sử dụng đất đã thống nhất giữa các hộ gia đình được xác định theo Trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã lập ngày 07/8/2023 kèm theo).

2. Tại Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 31/5/2024, UBND thị xã công nhận nội dung hòa giải thành về ranh giới sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân: ông Võ Kim Mại, tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy và ông Nguyễn Quang Minh, tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy với các nội dung như sau:

- Thửa đất số 254, tờ bản đồ số 11, diện tích 440,4m2, thuộc địa giới hành chính xã Thủy Phù và một phần thuộc địa giới hành chính xã Thủy Tân thuộc quyền sử dụng đất của ông Võ Kim Mại, trú tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số 12, tờ bản đồ số 14, diện tích 296,2m2 (gồm thửa đất số 12, diện tích 267,8m2, thửa đất số 82, diện tích 18,8m2, thửa đất số 83, diện tích 6,8m2 và thửa đất số 293, diện tích 2,8m2 thuộc địa giới hành chính xã Thủy Tân và một phần thuộc địa giới hành chính xã Thủy Phù thuộc quyền sử dụng đất của ông, bà Nguyễn Quang Minh - Võ Thị Trai, trú tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Ranh giới sử dụng đất đã thống nhất giữa các hộ gia đình được xác định theo Trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã lập ngày 27/12/2023 kèm theo).

Cũng tại các Quyết định nêu trên, UBND thị xã giao trách nhiệm cho UBND xã Thủy Tân, UBND xã Thủy Phù tổ chức cắm mốc phân định ranh giới sử dụng đất giữa các thửa đất theo Điều 1 của các Quyết định nên. Đồng thời, đề nghị Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã hướng dẫn lập thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

(có file các Quyết định kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.318.814
Truy cập hiện tại 6.339 khách