Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước
Ngày cập nhật 16/02/2023

Nhằm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy nhà nước trong các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thị xã trong năm 2023. Ngày 15/02/2023, Chủ tịch UBND thị xã đã ký ban hành Công văn số 239/UBND-NV.

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường  thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn thị xã; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 16/02/2019 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018; Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh quy định vê thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm đạo đức công vụ và văn hóa công sở. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

3. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành quy chế, quy trình làm việc nội bộ, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân để đảm bảo triển khai đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được giao; quy định rõ thẩm quyền trách nhiệm trong thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân và định kỳ hàng tháng, cuối năm có đánh giá, phân loại rõ kết quả thực hiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giảm hội họp, thời gian giải quyết công việc.

4. Nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc, kiểm tra những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

5. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ những TTHC gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

6. Khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế đã được các đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chỉ ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nội dung chi tiết tại Công văn số 239/UBND-NV (kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.653.601
Truy cập hiện tại 1.200 khách