Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 40/CT-TƯ CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN 06/KL-TW, CHỈ THỊ 12-CT/TU CỦA TỈNH ỦY TẠI ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 15/11/2021

Trong những năm qua, tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH (Ngân hàng Chính sách xã hội) thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiển của Việt nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước hiệu quả hoạt động của NHCSXH, ngày 22/11/2014, Ban chấp hành trung Ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Có thể nói đây là chỉ thị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với một chính sách thiết yếu, một kênh tín dụng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào DTTS… vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Tại địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, qua hơn 05 năm triển khai Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ hơn đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương; đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể: quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn, thường xuyên chỉ đạo việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng; hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc cho NHCSXH, đặc biệt quan tâm bố trí nơi giao dịch của Tổ giao dịch xã tại UBND cấp xã, nhiều nơi đã cử công an xã, phường tham gia bảo vệ trong suốt phiên giao dịch, đảm bảo hoạt động giao dịch được an toàn.

Phòng giao dịch NHCSXH thị xã đã tham mưu cho Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã hàng năm cân đối ngân sách địa phương bố trí một phần kinh phí từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến nay, UBND thị xã đã chuyển Nguồn vốn địa phương ủy thác cho NHCSXH thị xã số tiền 7.200 triệu để cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đặc biệt riêng trong năm 2021, UBND thị xã đã chuyển nguồn vốn số tiền 5.200 triệu đồng sang NHCSXH thị xã để ủy thác cho vay, đạt 520% kế hoạch được giao về nguồn vốn ủy thác địa phương trong năm 2021.

Thực tế cho thấy, từ khi quán triệt, thực hiện Chỉ thị 40–CT/TW, trách nhiệm của các cấp Ủy đảng, chính quyền địa phương đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Việc chủ tịch các xã, phường là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện không những nâng cao được trách nhiệm của chính quyền cơ sở, mà còn đẩy mạnh sự giám sát trong việc rà soát, bình xét cho vay. Nhờ đó mà hoạt động của Ngân hàng CSXH thị xã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên, đồng vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời và có hiệu quả. Tổng dư nợ đến 30/9/2021 đạt 294.182 triệu đồng; nợ quá hạn là 1.052 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,36% trên tổng dư nợ, có 6/10 đơn vị không còn nợ quá hạn, chất lượng tín dụng ngày càng ổn định; chất lượng hoạt động của tổ TK&VV ngày càng đi lên.

Để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 trong thời gian tới, tích cực góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, ngày 10/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 06-KL/TW về tiếp tực thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngày 10/8/2021 Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Chỉ Thị nêu rõ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy, đồng thời, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn, ngày 30/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện số 298/UBND, trong đó nêu cụ thể về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tại địa bàn thị xã Hương thủy, để cụ thể hóa các nhiệm vụ cần thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy, ngày 10/8/2021 Thị Ủy thị xã Hương Thủy đã ban hành công văn số 134/CV-TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Công văn yêu cầu các Tổ chức Cơ sở Đảng trực thuộc Thị Ủy, các ban, ngành, đoàn thể thị xã cần phải xác định hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI và Nghị quyết các Đảng bộ, Chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.723.546
Truy cập hiện tại 2.522 khách