Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo
Ngày 03/5/2024, UBND thị xã Hương Thủy đã bàn hành 02 Quyết định về việc hủy 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...
Thực hiện khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.375
Truy cập hiện tại 3.547 khách