Tìm kiếm
Đại hội Hội CCB cơ quan HĐND&UBND thị xã lần thứ IV- nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày cập nhật 19/04/2017

Ngày 18/4, Hội CCB cơ quan HĐND&UBND thị xã Hương Thủy tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022, tham dự Đại hội có đ/c Nguyễn Đình Chưởng, Chủ tịch Hội CCB thị xã, đ/c Nguyễn Đắc Tập, UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan HĐND&UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Hội CCB cơ quan Thị ủy, Chi cục thuế thị xã, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan HĐND&UBND, 12 đ/c CCB và toàn thể các đ/c cựu quân nhân cơ quan.

Phát biểu tại Đại hội đ/c Nguyễn Đắc Tập và đ/c Nguyễn Đình Chưởng đã nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh cơ quan HĐND&UBND là một đoàn thể chính trị - xã hội của Đảng bộ, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội tiếp tục thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên tham gia vào nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ; phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Thị xã phát động, tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khi có điều kiện.

Hội đã tổ chức, động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, giúp nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương nơi cư trú, nhất là “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, Hội đã tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của cơ quan làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ thông qua các phong trào do Hội CCB và Đoàn TNCSHCM thị xã phát động.

Để góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Hội CCB cơ quan HĐND&UBND thị xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022, đ/c Nguyễn Đắc Tập đề nghị Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định một số vấn đề cơ bản sau:

- Chúng ta đều đã biết, Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người đã từng mặc áo lính "Bộ đội cụ Hồ", từng nếm trải những gian khổ, khó khăn, thử thách trong thời gian tại ngũ góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan. Cùng với Đảng ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho hội viên và nhân dân trước những vấn đề mới nảy sinh, những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị - xã hội trong nước và thế giới, tạo sự thống nhất về tư tưởng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, bác bỏ các quan điểm sai trái; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và các tệ nạn xã hội.

- Hội cần tiếp tục động viên cựu chiến binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đồng chí nhất là công tác cải cách hành chính của thị xã, đồng thời tham gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn, hoạn nạn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững.

- Phối hợp chặt chẽ với BCH Đoàn cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ.

- Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại hội tiếp thu nghieem túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đ/c Nguyễn Đắc Tập và đ/c Nguyễn Đình Chưởng. 

Đại hội bầu đ/c Nguyễn Văn Hiền giữ chức Chủ tịch Hội CCB cơ quan và đ/c Phan Thanh Tùng giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB cơ quan nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời bầu đ/c Nguyễn Văn Hiền là Đại biểu chính thức tham dự Đại hội CCB thị xã lần thứ VI.

Tại Đại hội lãnh đạo Hội CCB thị xã đã trao Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho các đ/c Nguyễn Bảy và Cao Đình Thuấn.

Đại hội đã thành công tốt đẹp!  

Trương Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 130 khách