Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018
Ngày cập nhật 29/10/2018

Nhiều chính sách mới như: quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2018.

 

STT

TÊN VĂN BẢN

KÝ HIỆU

NGÀY

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

117/2018/NĐ-CP

BH: 11/09/2018

HL: 01/11/2018

2

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

119/2018/NĐ-CP

BH: 12/09/2018

HL: 01/11/2018

3

Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

121/2018/NĐ-CP

BH: 13/09/2018

HL: 01/11/2018

4

Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

122/2018/NĐ-CP

BH: 17/09/2018

HL: 05/11/2018

5

Nghị định 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

126/2018/NĐ-CP

BH: 20/09/2018

HL: 05/11/2018

6

Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

129/2018/NĐ-CP

BH 24/09/2018

HL: 10/11/2018

7

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

127/2018/NĐ-CP

BH: 21/09/2018

HL: 15/11/2018

8

Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

130/2018/NĐ-CP

BH: 27/09/2018

HL: 15/11/2018

9

Nghị định 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/09/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

133/2018/NĐ-CP

BH: 01/10/2018

HL: 15/11/2018

10

Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

135/2018/NĐ-CP

BH: 04/10/2018

HL: 20/11/2018

11

Nghị định 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

137/2018/NĐ-CP

BH: 08/10/2018

HL: 25/11/2018

12

Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

141/2018/NĐ-CP

BH: 08/10/2018

HL: 25/11/2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

1

Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

39/2018/QĐ-TTg

BH: 10/09/2018

HL: 01/11/2018

2

Quyết định 40/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

40/2018/QĐ-TTg

BH: 10/09/2018

HL: 01/11/2018

3

Quyết định 2180/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

2180/QĐ-BGTVT

BH: 10/10/2018

HL: 01/11/2018

4

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

41/2018/QĐ-TTg

BH: 25/09/2018

HL: 15/11/2018

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

04/2018/TT-BXD

BH: 20/05/2018

HL: 01/11/2018

2

Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

80/2018/TT-BTC

BH: 28/08/2018

HL: 01/11/2018

3

Thông tư 20/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

20/2018/TT-BYT

BH: 30/08/2018

HL: 01/11/2018

4

Thông tư 48/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

48/2018/TT-BGTVT

BH: 31/08/2018

HL: 01/11/2018

5

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

13/2018/TT-BKHCN

BH: 05/09/2018

HL: 01/11/2018

6

Thông tư 22/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

22/2018/TT-NHNN

BH: 05/09/2018

HL: 01/11/2018

7

Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

22/2018/TT-BYT

BH: 12/09/2018

HL: 01/11/2018

8

Thông tư 09/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường

09/2018/TT-BNV

BH: 13/09/2018

HL: 01/11/2018

9

Thông tư 10/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

10/2018/TT-BNV
 

BH: 13/09/2018

HL: 01/11/2018

10

Thông tư 23/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

23/2018/TT-NHNN

BH: 14/09/2018

HL: 01/11/2018

11

Thông tư 23/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

23/2018/TT-BYT

BH: 14/09/2018

HL: 01/11/2018

12

Thông tư 92/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia

92/2018/TT-BTC

BH: 18/09/2018

HL: 05/11/2018

13

Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

27/2018/TT-BCT

BH: 19/09/2018

HL: 05/11/2018

14

Thông tư 51/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

51/2018/TT-BGTVT

BH: 19/09/2018

HL: 05/11/2018

15

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

14/2018/TT-BLĐTBXH

BH: 26/09/2018

HL: 10/11/2018

16

Thông tư 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

93/2018/TT-BTC

BH: 30/08/2018

HL: 15/11/2018

17

Thông tư 24/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

24/2018/TT-BYT

BH: 18/09/2018

HL: 15/11/2018

18

Thông tư 13/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

13/2018/TT-BTP

BH: 26/09/2018

HL: 15/11/2018

19

Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

28/2018/TT-BCT

BH: 27/09/2018

HL: 15/11/2018

20

Thông tư 85/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

85/2018/TT-BTC

BH: 28/09/2018

HL: 15/11/2018

21

Thông tư 86/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020

86/2018/TT-BTC

BH: 28/09/2018

HL: 15/11/2018

22

Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

87/2018/TT-BTC

BH: 28/09/2018

HL: 15/11/2018

23

Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

30/2018/TT-BCT

BH: 01/10/2018

HL: 15/11/2018

24

Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

31/2018/TT-BCT

BH: 05/10/2018

HL: 19/11/2018

25

Thông tư 34/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc nghiệm thu, kiểm tra khối lượng đất đá bóc trong khai thác than bằng phương pháp lộ thiên

34/2018/TT-BCT
 

BH: 02/10/2018

HL: 20/11/2018

26

Thông tư 25/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

25/2018/TT-BYT

BH: 05/10/2018

HL: 20/11/2018

27

Thông tư 29/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu

29/2018/TT-BVHTTDL

BH: 08/10/2018

HL: 22/11/2018

28

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

11/2018/TT-BTTTT

BH: 08/10/2018

HL: 23/11/2018

29

Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

13/2018/TT-BNNPTNT

BH: 08/10/2018

HL: 23/11/2018

30

Thông tư 32/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường

32/2018/TT-BCT

BH: 08/10/2018

HL: 23/11/2018

31

Thông tư 33/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

33/2018/TT-BCT

BH: 08/10/2018

HL: 23/11/2018

32

Thông tư 24/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ

24/2018/TT-NHNN

BH: 11/10/2018

HL: 26/11/2018

33

Thông tư 25/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

25/2018/TT-BVHTTDL

BH: 15/10/2018

HL: 30/11/2018

34

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

03/2018/TT-BKHĐT

BH: 17/10/2018

HL: 30/11/2018

 
 
 
 
 
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.907.215
Truy cập hiện tại 3.480 khách