Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính
Ngày cập nhật 10/11/2023

Ngày 07/11, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy ký Công văn số 3001/CV-NV về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường

a) Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của UBND tỉnh, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã về thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính nhà nước trong xử lý công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND thị xã, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

b) Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã, Thủ trưởng cơ quan cấp trên giao. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu. Kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, để trì trệ.

c) Tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế; rà soát những quy trình, thủ tục hành chính không cần thiết; phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời. Tổ chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

d) Trong phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án, chương trình, kế hoạch,... không lấy ý kiến của cơ quan không liên quan trực tiếp hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc của cơ quan, đơn vị lấy ý kiến. 

đ) Quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

e) Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí; không để đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức vi phạm. 

g) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; chủ động, tích cực tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; báo cáo UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

2. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND thị xã nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chí, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, đánh giá lượng hóa được; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá làm căn cứ trong bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

3. Văn phòng HĐND và UBND thị xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã xem xét, chỉ đạo đối với cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiệm vụ, văn bản,... quá hạn, nợ đọng.  

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.987.342
Truy cập hiện tại 31 khách