Tìm kiếm
Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày cập nhật 27/01/2017

Sáng 19/1, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chút toàn thị xã.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khẳng định, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị này, các chi, đảng bộ trực thuộc, đặc biệt là các đồng chí đứng đầu cấp ủy cần tập trung triển khai, quán triệt các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị 05 đến tất cả cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị mình. Trong đó phải phát huy được vai trò, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tập thể, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tự mình học trước, làm trước để lôi cuốn, thúc đẩy việc triển khai, thực hiện học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tốt nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phan Anh Thư, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó:
 
Về tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm, tư tưởng của Người về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…
 
Về đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...
 
Về phong cách Hồ Chí Minh là những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là: Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn; phong cách nói đi đôi với làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...
 
Qua hội nghị lần này, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ có nhận thức sâu sắc hơn về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thị xã, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV đã đề ra.
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.421.232
Truy cập hiện tại 1.481 khách