Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
xin hoi so dien thoai cua chu tich hoi nong dan thi xa Huong Thuy.
Xin cam on!
Người gửi: ho minh luu - Phu vang- TT Hue (Ngày gửi: 18/12/2014)
Đáp:

Anh có thể liên lạc với Hội Nông dân thị xã Hương Thủy qua số điện thoại 3861994

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.345.696
Truy cập hiện tại 938 khách