Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Ngày cập nhật 28/11/2016

Ngày 03/6/2016, UBND thị xã đã ban hành Báo cáo số 56/BC-UBND về Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm  và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Theo đó, thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2016, UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Về kế hoạch CCHC

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ. Ngày 24 tháng 12 năm 2015 UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 4528/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch CCHC năm 2016 để thực hiện tại địa phương.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND thị xã đã phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện trong từng lĩnh vực như: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Theo đó, UBND thị xã đã có chương trình cụ thể phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC

UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các quyết định của cấp trên về công tác CCHC. Đồng thời cũng ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện như: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 14/01/2016 về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy

Ngoài ra, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07/6/2014 và Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh về công bố Bộ TTHC, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo đúng quy định.

3. Về kiểm tra CCHC

Thực hiện Chỉ thị số 51/2013/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 05/2013/CT-UBND ngày 15/01/2013 của UBND thị xã về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCC, UBND thị xã dự kiến xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của CBCC tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trong quý III năm 2016.

4. Công tác tuyên truyền CCHC

Công tác tuyên truyền CCHC được duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng nội dung trên các chuyên mục của Đài Truyền thanh thị xã, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó tạo điều kiện cho tổ chức và công dân nắm bắt thủ tục và giám sát việc thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về cải cách thể chế                          

Để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, UBND thị xã đã có kế hoạch định kỳ tổ chức rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND thị xã và các xã, phường ban hành. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng và ban hành văn bản theo đúng thẩm quyền, nội dung, thể thức phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

2. Về cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/01/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Ngày 25/02/2016, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính tại thị xã Hương Thủy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm soát TTHC theo nội dung kế hoạch.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Nhằm từng bước ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở,  UBND thị xã đã tiến hành củng cố, kiện toàn, bộ máy các chức danh lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý trường học; củng cố, sắp xếp các chức danh chủ chốt ở cấp xã từng bước được ổn định, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Đến nay cơ bản tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở tương đối ổn định.

4. Việc thực hiện phân cấp quản lý

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức; Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế. UBND thị xã đã thực hiện việc phân cấp theo quy định trên một số lĩnh vực như: Thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC theo quyết định của UBND tỉnh; đồng thời, quyết định cử CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng...Đến nay, UBND thị xã đã thực hiện đúng trình tự, quy trình trên các lĩnh vực theo quy định phân cấp của UBND tỉnh. Nhờ thực hiện phân cấp hợp lý nên công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngày càng có hiệu quả.

5. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 và Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 về việc quy định danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã gồm 10 lĩnh vực với 277 TTHC (trong đó: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã 6 lĩnh vực với 116 TTHC, các cơ quan, đơn vị 10 lĩnh vực với 161 TTHC).

UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã thực hiện đúng quy trình, thời gian trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Đặc biệt là sự phối kết hợp liên hoàn giữa các cơ quan trong luân chuyển hồ sơ và giải quyết TTHC về các lĩnh vực cho tổ chức và cá nhân đảm bảo thuận lợi, do đó hầu hết hồ sơ của tổ chức và cá nhân được xử lý, giải quyết kịp thời.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2016, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã đã xã tiếp nhận 2143 hồ sơ, đã giải quyết 1596 hồ sơ, trong đó (hồ sơ trước hẹn 1596 đạt tỷ lệ 90%, hồ sơ trễ hẹn 178 chiếm tỷ lệ 10%); hồ sơ đang thụ lý giải quyết chưa đến hẹn trả 369 hồ sơ trong đó hồ sơ đã quá hẹn 185.

Thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 19/12/2013 và Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07/6/2014 của UBND tỉnh, UBND thị xã đã chỉ đạo 12 xã, phường tiếp tục áp dụng thống nhất việc thực hiện cơ chế một cửa đối với tất cả các TTHC của 13 lĩnh vực; niêm yết công khai bộ TTHC tại đơn vị theo quy định.

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức           

Công tác quản lý, sử dụng CBCCVC trên địa bàn thị xã được thực hiện đúng quy định; việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý trường học tiến hành đúng quy trình. Kết quả 6 tháng đầu năm 2016, UBND thị xã đã quyết định quyết định bổ nhiệm 01, bổ nhiệm lại 03, cử quyền 01 cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; bổ nhiệm mới 03, cử phụ trách 01, điều động và bổ nhiệm 01 cán bộ quản lý trường học.

7. Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

UBND thị xã xây dựng và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và cử CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC tự học theo yêu cầu công việc. 6 tháng đầu năm 2016, UBND thị xã đã quyết định cử 06 cán bộ, công chức cấp xã tham gia dự thi ngành cao đẳng quân sự cơ sở năm 2016 và 10 công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

8. Về cải cách tài chính công

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; UBND thị xã từng bước thực hiện một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã và các đơn vị trường học. Ngoài ra, cũng đã thực hiện cơ chế khoán theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Quá trình thực hiện đã đem lại hiệu quả và phát huy tốt việc thực hiện cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan.

9. Về hiện đại hóa nền hành chính

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin đã đi vào hoạt động ổn định, các cơ quan, đơn vị đều được trang cấp máy vi tính và sử dụng 5 phần mềm dùng chung (Quản lý hồ sơ văn bản, Theo dõi ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo, Đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, Quản lý hồ sơ một cửa, Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo). Ngoài ra còn sử dụng các phần mềm để thực hiện trong công tác chuyên môn như: Phần mềm kế toán, phần mềm quản lý hộ tịch... đã kết nối mạng nội bộ cũng như mạng Internet để trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương như: Trang thông tin điện tử thị xã, Trang thông tin điện tử phường Thủy Dương, Trang thông tin điện tử phường Thủy Phương, Trang thông tin điện tử xã Thủy Thanh, Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trang thông tin điện tử các trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thị xã. Tính đến nay, UBND thị xã đã cấp khoảng 150 hộp thư công vụ cho CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị để trao đổi thông tin, công việc giữa cá nhân và đơn vị được an toàn, thuận lợi. Thường xuyên củng cố và hoàn thiện Trang thông tin điện tử của thị xã để cập nhật những thông tin, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời cập nhật, đăng tải các TTHC nhằm giúp cho tổ chức và công dân thuận tiện trong giao dịch công việc.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, UBND thị xã đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương; ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trên địa bàn thị xã gồm 122 quy trình (trong đó có 77 quy trình kiểm soát các TTHC và 45 quy trình nội bộ).

Triển khai thực hiện Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 cho xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. UBND thị xã đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn và đào tạo nhận thức chung, xây dựng hệ thống văn bản và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho 05 phường (Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu, Phú Bài, Thủy Lương). Đến nay 5/5 phường đã soạn thảo quy trình giải quyết công việc theo yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 gồm 74 quy trình của 12 lĩnh vực theo bộ tài liệu khung của Tỉnh; có 4/5 đơn vị đã đánh giá nội bộ lần 1.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác CCHC đã được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các ngành, các cấp; tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được củng cố, kiện toàn; đội ngũ CBCCVC dần dần được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn, năng lực trong thi hành nhiệm vụ được nâng cao; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính; công tác kiểm tra CCHC cũng được tăng cường; TTHC đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giao dịch TTHC.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị tuy đã được quan tâm nhưng còn hạn chế; cơ sở vật chất, diện tích ở Bộ Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường còn chật hẹp chưa đáp ứng yêu cầu; chế độ thông tin, báo cáo, nội dung báo cáo còn sơ sài ảnh hưởng đến tình hình chung của thị xã.

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức và công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn chậm; số lượng hồ sơ đã giải quyết nhưng còn trễ hẹn so với thời gian quy định là 86 hồ sơ, chiếm tỷ lệ (12,04%), hồ sơ đã quá thời gian giải quyết là 42 hồ sơ, chiếm tỷ lệ (4,1%); chế độ thông tin, báo cáo định kỳ thực hiện thiếu kịp thời.

3. Giải pháp khắc phục:

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thường xuyên rà soát các TTHC để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị; cử CBCCVC tham gia lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất; nhất là CBCC làm việc tại Bộ phận TN&TKQ từ thị xã đến cơ sở; tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC TRONG THỜI GIAN TỚI

Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

1. Về cải cách thể chế

Thống nhất các quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc tại các cơ quan chuyên môn và cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định áp dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã, các xã, phường.

Áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, đảm bảo giải quyết kịp thời TTHC của công dân và tổ chức; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC của công dân và tổ chức.

2. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, rà soát bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một số các cơ quan, đơn vị; tiếp tục củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thị xã đến cơ sở.

3. Về đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo có thời hạn; cử CBCCVC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp …và đào tạo, bồi dưỡng khác.

4. Về cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập có thu theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện cơ chế khoán theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan chuyên môn.

5. Hiện đại hoá nền hành chính

Áp dụng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; thực hiện tốt việc cập nhật thông tin và trao đổi chia sẽ thông tin giữa các địa phương, đơn vị và cấp trên qua hệ thống thư điện tử. Nhân rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính ở các xã, phường, nhất là trong quản lý hồ sơ công việc.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.227.089
Truy cập hiện tại 3.178 khách