Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2016
Ngày cập nhật 28/11/2016

Ngày 31/12/2015, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2016.

 

Uỷ ban Nhân dân thị xã Hương Thủy xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC nhà nước.

- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đối với tổ chức, cá nhân tham gia vào tiến trình cải cách, giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa công tác tuyên truyền CCHC vào hoạt động  thường xuyên trên các trang thông tin điện tử, Tờ tin, Đặc san Hương Thủy của thị xã.

2. Yêu cầu:

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương.

- Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt.

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã về công tác cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

3. Đối tượng:

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

- Nêu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã gắn liền với các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, giai đoạn 2011 - 2020 một cách thống nhất, xuyên suốt.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh, tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước với Nhân dân; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo…

- Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình đang thí điểm trong thực hiện CCHC ở các cơ quan ban, ngành và các xã, phường; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác CCHC.

- Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động ở cơ quan, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Những kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quy định theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện CCHC (Chỉ số CCHC PAR INDEX, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI...) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

2. Hình thức tuyên truyền:

2.1. Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, ban, ngành; UBND các xã, phường.

- Nội dung:

+ Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

+ Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục CCHC trên Đài Truyền thanh thị xã và hệ thống Trạm Truyền thanh các xã, phường; Trang thông tin điện tử thị xã.

2.2.1. Chuyên mục cải cách hành chính trên Đài Truyền thanh thị xã:

- Thời gian thực hiện: Duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ về cải cách hành chính nhà nước hai tuần một lần, thời lượng phát sóng mỗi lần từ 12 đến 15 phút vào khung giờ có nhiều người theo dõi.

- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền thanh thị xã.

- Nội dung: Phản ánh tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn thị xã; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng nêu những nơi làm tốt để biểu dương, nhân rộng những gương điển hình, những nơi làm chưa tốt, tồn tại, hạn chế để phê bình, đặc biệt chỉ ra những nơi có hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

Thực hiện các chương trình có sự tương tác cao giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân, như các cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp về các vấn đề liên quan đến CCHC.

2.2.2. Chuyên trang Cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử, Đặc san Hương Thủy:

- Cơ quan thực hiện: Phòng VH&TT, Trang thông tin điện tử thị xã.

- Nội dung: Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn thị xã, ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân, doanh nghiệp và phản hồi của các cơ quan hành chính các cấp.

2.2.3. Tuyên truyền trên Trạm Truyền thanh các xã, phường:

Trạm Truyền thanh các xã, phường xây dựng chương trình tuyên truyền về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và thường xuyên tiếp sóng Đài Truyền thanh thị xã.

- Cơ quan chủ trì:  UBND các xã, phường.

- Nội dung: Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn thị xã, ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và phản hồi của các cơ quan hành chính các cấp. Trạm Truyền cộng tác tin, phóng sự với Đài Phát thanh thị xã và tổ chức phát sóng các chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cung cấp.

2.3. Tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử thị xã, website của UBND thị xã:

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Trang thông tin điện tử thị xã.

- Nội dung: Tăng cường các tin bài về các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thị xã; Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn; Các mô hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, các điển hình tốt trong cải cách hành chính.

2.4. In ấn và phát hành tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về CCHC:

- Cơ quan chủ trì: Bộ phận Một cửa thị xã Hương Thủy.

- Nội dung: Tuyên truyền phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

          1. Phòng Văn hóa & Thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC.

- Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

- Phối hợp với phòng Tư pháp, phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thị xã.

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của thị xã, đồng thời bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

- Cơ quan chủ trì được phân công theo Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền về cải cách  hành chính tại cơ quan, đơn vị.

3. Đài truyền thanh thị xã, Trang thông tin điện tử, Đặc san thị xã Hương Thủy:

Đài truyền thanh thị xã là cơ quan truyền thông có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền về cải cách hành chính, có trách nhiệm chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, dưới nhiều hình thức, tổ chức các chiến dịch truyền thông rộng khắp trong toàn tỉnh, thị xã. Từ đó, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

- Không ngừng đổi mới nội dung tuyên truyền, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, vùng, miền... nhằm kịp thời phổ biến các quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần làm chuyển đổi về nhận thức, nâng cao ý thức tự giác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện cải cách hành chính.

- Đài Truyền thanh, Trang thông tin điện tử, Đặc san thị xã Hương Thủy, hệ thống Trạm truyền thanh các xã, phường có kế hoạch cụ thể xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính và các lĩnh vực liên quan.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.226.993
Truy cập hiện tại 3.142 khách