Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 28/11/2016

Ngày 14/1/2016, UBND thị xã đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy

 

Để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện các nội dung sau:

1. Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND thị xã về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và ISO tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

2. Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và ISO tại cơ quan, đơn vị.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và ISO theo kế hoạch đề ra.

4. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

b) Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc các quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả; khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; định kỳ đánh giá tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; thiết lập đường dây nóng để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

c) Triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Phấn đấu trong năm 2016, 100% xã, phường xây dựng, có Trang thông tin điện đơn vị mình đảm bảo đạt tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn trên tổng số TTHC của cơ quan, đơn vị (hiện có hai đơn vị là phường Thủy Dương và xã Thủy Thanh);  triển khai hiệu quả các phần mềm dùng chung.

d) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của UBND tỉnh quy định về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã. Trong năm 2016, hoàn thành 100% việc công bố ISO tại các xã, phường; 100% thủ tục hành chính được xây dựng quy trình ISO và 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức duy trì, cải tiến ISO có hiệu lực, hiệu quả.

đ) Thường xuyên rà soát, đề nghị cấp trên sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và thực hiện chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính sau khi công bố chuẩn hóa được thực hiện theo trình tự; đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; xây dựng quy trình ISO; công bố mức độ ứng dụng dịch vụ công trực tuyến; công bố tại các Trang thông tin điện tử và bộ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của thị xã.

e) Kết quả cải cách hành chính là cơ sở để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn thị xã và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng đài Truyền thanh thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính của UBND thị xã; đẩy mạnh đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO trong công tác cải cách hành chính nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn thị xã.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.226.871
Truy cập hiện tại 3.079 khách