Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2024
Ngày cập nhật 07/05/2024

Ngày 04 tháng 5 năm 2024, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 110 về việc tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

- Trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu quả trong thực hiện công tác CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường;

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường; đảm bảo cán bộ, công chức thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được phân công, góp phần cải thiện và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

- Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong việc thực hiện phần mềm “phòng họp không giấy tờ-eCabinet” trên máy tính và trên thiết bị Ipad về việc theo dõi các nội dung phiên họp; chức năng biểu quyết.

- Tập trung trao đổi, lắng nghe và giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác CCHC trên thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Yêu cầu

- Nội dung tập huấn phải đảm bảo thiết thực và phù hợp với đối tượng tham gia tập huấn;

- Việc tổ chức Hội nghị tập huấn phải trên tinh thần hiệu quả và tiết kiệm;

- Đối tượng tham gia tập huấn phải đảm bảo đúng thành phần và thời gian quy định tại Hội nghị.

3. Đối tượng

Cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC tại UBND các xã, phường.

II. NỘI DUNG

- Triển khai các chủ trương, văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC, gắn với xây dựng chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2024;

- Tập huấn các kỹ năng về lập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch
CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC và báo cáo công tác CCHC định kỳ hàng năm. Triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về giải pháp để duy trì và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PAPI của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo;

- Hướng dẫn thực hiện việc chuẩn bị tài liệu kiểm chứng và báo cáo, giải trình thực hiện tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC hàng năm của các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, phường;

- Hướng dẫn triển khai tự đánh giá chỉ số CCHC cấp huyện, cấp xã cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác CCHC.

- Hướng dẫn phần mềm “phòng họp không giấy tờ-eCabinet” trên máy tính và trên thiết bị Ipad.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  1. Số lượng và thành phần tham gia:

a) Số lượng: 100 người

b) Thành phần tham gia:

- Báo cáo viên: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

  - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ thị xã;

- Đại diện lãnh đạo và công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; đại diện lãnh đạo và chuyên viên, Trung tâm Hành chính công thị xã.

- Đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Địa chính - Xây dựng các xã, phường.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Ngày 24, 25/5/2024.

- Địa điểm: Trung tâm Chính trị thị xã Hương Thủy.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ thị xã chủ trì tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung tại Kế hoạch; Mời báo cáo viên, chuẩn bị hội trường, tài liệu để tổ chức các lớp tập huấn.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì và phối hợp với Phòng Nội thị xã để bố trí kinh phí lớp tập huấn.

3. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiêm túc, đầy đủ, đúng thành phần; bố trí, sắp xếp công việc của cán bộ, công chức phù hợp để đảm bảo cán bộ, công chức dự lớp tập huấn không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; Danh sách CBCC tham dự Hội nghị tập huấn gửi về Phòng Nội vụ trước ngày 20/5/2024.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã năm 2024; đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.252.534
Truy cập hiện tại 6.406 khách