Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của thị Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 16/02/2023

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của thị xã Hương Thuỷ năm 2023.  Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã đã ký Quyết định số 3951/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã năm 2023 với 24 chỉ tiêu đề ra, 43 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Công tác cải cách thể chế: 06 nhiệm vụ.
- Cải cách thủ tục hành chính: 8 nhiệm vụ.
- Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước: 5 nhiệm vụ.
- Cải cách chế độ công vụ: 6 nhiệm vụ.
- Cải cách tài chính công: 5 nhiệm vụ.
- Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: 6 nhiệm vụ.
- Tổ chức chỉ đạo điều hành : 5 nhiệm vụ.
Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023 của thị xã, Ủy ban nhân dân Thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể năm 2023 của địa phương, đơn vị mình. Có file đính kèm
 
Tập tin đính kèm:
Hữu Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.911.865
Truy cập hiện tại 5.435 khách