Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 11/01/2020

Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp  thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

Theo đó, Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính là "Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)" thay thế cho 02 thủ tục là "Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp Huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư)". "Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp Huyện, UBND  cấp xã quyết định đầu tư)"

UBND tỉnh giao trách nhiệm sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
1. Cập nhật các thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định;
2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật các TTHC được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
3. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, điều chỉnh quy trình điện tử, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính và hoàn thành việc cấu hình thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm: Công bố, công khai các TTHC này tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện và trên Trang thông tin điện tử của địa phương theo đúng quy định; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
 

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.014.695
Truy cập hiện tại 1.250 khách