Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020
Ngày cập nhật 16/01/2019

Đến năm 2020 mỗi huyện lựa chọn ít nhất 01-02 sản phẩm lợi thế nhất để tập trung phát triển, đo là mục tiêu của Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020, được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 15/01/2019.

 
Theo đó, với mục tiêu chung là: Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; Thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn.
 
UBND tỉnh cũng yêu cầu  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương; Thành lập Ban điều hành Chương trình tại các địa phương gắn liền với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bố trí tối thiểu 01 cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc thực hiện chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã và phân công lãnh đạo địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm chương trình OCOP; thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.
- Mỗi đơn vị cấp huyện xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm trọng điểm gắn với hình thành các hợp tác xã kiểu mới sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và theo hướng khai thác thế mạnh sản phẩm lợi thế của từng địa phương. 
- Dựa vào tiêu chí sản phẩm OCOP, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động lồng ghép sản phẩm chủ lực cấp huyện được lựa chọn theo Bộ Tiêu chí lựa chọn sản phẩm chủ lực địa phương với việc đề xuất, lựa chọn sản phẩm OCOP tập trung chuẩn hóa, phát triển giai đoạn 2019-2020.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xác định sản phẩm có tiềm năng, sản phẩm đặc trưng có lợi thế của địa phương (mỗi đơn vị cấp xã lựa chọn từ 1-2 sản phẩm) để tập trung chỉ đạo mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng và sản lượng, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện kiểu dáng công nghiệp bao bì, nhãn hàng hóa sản phẩm... đảm bảo thị hiếu và đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chu trình OCOP thường niên từ bước nhận ý tưởng sản phẩm, đăng ký sản phẩm, thẩm định, hỗ trợ thành lập các tổ chức kinh tế, xúc tiến thương mại, phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn. Tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm ở cấp huyện để chọn sản phẩm tham gia đánh giá và xếp hạng cấp tỉnh.
- Chủ động huy động lồng ghép các nguồn kinh phí và bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách của địa phương hàng năm để hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia triển khai thực hiện Chương trình.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và tích cực hướng dẫn các chủ thể kinh tế tham gia vào Chương trình OCOP, tham gia Chu trình OCOP.
- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về cơ quan thường trực chương trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.912.599
Truy cập hiện tại 5.811 khách