Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố 02 Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
Ngày cập nhật 24/11/2018

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Với 02 bộ thủ tục gồm: 

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

 Lĩnh vực đường thủy nội địa

1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở  đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (cơ sở đào tạo loại 4)

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (cơ sở đào tạo loại 4)

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Giao thông vận tải:
1. Cập nhật các thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.
2. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính có liên quan đã được công bố tại Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.359.819
Truy cập hiện tại 7.275 khách