Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
Ngày cập nhật 29/10/2018

Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 26/10/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

 
Theo đó, để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý
a) Bảo đảm đến hết năm 2019, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định;
b) Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc trong việc học tập, bồi dưỡng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;
b) Gắn quy hoạch với bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh. Có cơ chế bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, rèn luyện lớp cán bộ kế cận;
c) Tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trong tháng 11 năm 2018;
d) Hằng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý hiện chưa đáp ứng tiêu chuẩn trong năm 2018 và năm 2019; coi trọng tổ chức các khóa bồi dưỡng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp;
đ) Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý do các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng theo thẩm quyền;
e) Ưu tiên bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình;
g) Hằng năm, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
a) Tập trung rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung hoặc biên soạn lại tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo hướng: Bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt; bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng; cập nhật kiến thức mới theo từng nhóm đối tượng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các nội dung, chương trình gắn bó mật thiết với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; xuất phát từ thực tiễn của tỉnh để xây dựng, bổ sung giáo trình, giáo án giảng dạy.
b) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; huy động các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, trình độ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tham gia công tác bồi dưỡng tại Trường. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch cử giảng viên tham gia thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từ 01 tháng đến 03 tháng/năm.
4. Sở Nội vụ:
a) Khẩn trương tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về vấn đề này.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; cấp sở và tương đương; cấp phòng và tương đương; cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý nói trên để tham mưu kế hoạch bồi dưỡng phù hợp.
c) Xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền. Ưu tiên tập trung tổ chức các khóa bồi dưỡng trong năm 2018 và 2019 cho số cán bộ, công chức, viên chức đã được bổ nhiệm nhưng chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý;
d) Tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
đ) Phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định;
e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng năm.
5. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Chỉ thị này, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với khả năng ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.739
Truy cập hiện tại 285 khách