Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/10/2018
Ngày 22/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác  kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Với các nội dung phối hợp như:
1. Đánh giá tác động và lấy ý kiến góp ý, thẩm định đối với quy định về thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh nhằm kiểm soát thủ tục hành chính ngay khâu lập đề nghị và xây dựng dự thảo.
2. Rà soát, đánh giá nhằm loại bỏ, chỉnh sửa thủ tục không cần thiết, không phù hợp, phức tạp, phiền hà và kiến nghị các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Trung ương, của tỉnh.
3. Công bố thủ tục hành chính.
4. Công khai thủ tục hành chính.
5. Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
6. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018. Bãi bỏ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc công bố, công khai thủ tục hành chính và chế độ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.876
Truy cập hiện tại 708 khách