Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thay đổi giờ làm việc trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 06/09/2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 16 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Căn cứ Thông báo số 234/TB-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 112/TB-UBND ngày 05/9/2018 với nội dung như sau:

1. Quy định thời giờ làm việc hành chính trên địa bàn thị xã Hương Thủy đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thị xã, các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã cụ thể như sau:

- Buổi sáng:  Bắt đầu làm việc từ 07h30 đến 11h30.

- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13h00 đến 17h00.

2. Đối với cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì thời giờ làm việc cũng bắt đầu làm việc: Từ 07h30 đến 11h30.

3. Quy định thời giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ sở giáo dục gồm các trường: trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của địa phương không thay đổi.

- Thời giờ làm việc của các cơ quan trung ương, cấp tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang, các tổ chức kinh tế do các cơ quan qui định.

- Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có văn bản thông báo thời giờ làm việc của đơn vị về UBND thị xã để đảm bảo thống nhất trong công tác điều hành giao thông và quản lý trên địa bàn.

4. Thời gian áp dụng giờ làm việc mới kể từ ngày 05/ 9/ 2018.

5. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Đài Truyền thanh thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và Cổng thông tin điện tử thị xã thông báo nội dung thay đổi giờ làm việc để các tổ chức, cá nhân, nhân dân biết thuận tiện cho công việc.

UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.304.145
Truy cập hiện tại 6.934 khách