Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
Ngày cập nhật 22/08/2018

Thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công căn số 6074/UBND gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.về triển khai xây dựng  xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh như sau:
    1. Xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020 là xã đã đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ban hành kèm theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và đạt thêm 04 nhóm tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, gọi là Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020.
    2. Trên cơ sở Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu  giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn. Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu được lồng ghép chung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm của địa phương.
    3. Xã được lựa chọn đề xuất xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời ưu tiên các xã có tối thiểu một đặc điểm nổi trội về sản xuất (có mô hình sản xuất hàng hóa chủ lực tập trung theo chuỗi giá trị bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm,...), hoặc về văn hóa (hoạt động văn hóa truyền thống, phong trào thể thao thể thao cộng đồng,..), hoặc về giáo dục, du lịch (du lịch sinh thái, du lịch làng nghề,...), hoặc về môi trường (có hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải,..), cảnh quan, an ninh trật tự...
    4. Giao Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh./.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.601
Truy cập hiện tại 605 khách