Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
Ngày cập nhật 15/08/2018

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại, ngày 10/8/2018, UBND tỉnh có Công văn số 5851/UBND-CT gửi các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Các Sở, ban ngành;các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; UBND các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm:
a) Tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử tại đơn vị, tổ chức.
b) Bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan tại cơ quan, đơn vị và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới. Thời hạn hoàn thành: Tháng 12 năm 2018.
Giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật.
c) Khi đề xuất các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc.
d) Các cơ quan, đơn vị khi mua sắm các thiết bị điện tử có kết nối Internet (như camera giám sát, router, modem DSL v.v...) cần thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin; trước khi đưa vào sử dụng cần thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định.
2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:
a) Tổ chức phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Báo cáo UBND tỉnh trước tháng 11 năm 2018.
b) Xây dựng kế hoạch triển khai chữ ký số hàng năm.
c) Xây dựng giải pháp phòng, chống mã độc tập trung cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trước tháng 12 năm 2018.
d) Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá tổng thể về an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức theo dõi, thống kê chỉ số lây nhiễm mã độc trên các thiết bị đầu cuối, các hệ thống thông tin trong phạm vi bộ, ngành, địa phương mình, định kỳ hàng quý báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 của tháng cuối cùng trong quý.
đ) Xây dựng kế hoạch hàng năm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các mối nguy hại của mã độc và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống mã độc.
e) Xây dựng Đề án Triển khai hệ thống hạ tầng  đảm bảo an toàn, bảo mật cho hệ thống thông tin tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trước tháng 12 năm 2018.
g) Đưa nội dung nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại vào kế hoạch hàng năm về ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm:
a) Triển khai diện rộng Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phiên bản mới đã được tích hợp chữ ký số cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh trước tháng 8 năm 2018.
b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tổ chức phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin đặt tại Văn phòng UBND tỉnh.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
Quá trình thẩm định các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: kiểm tra về nội dung cấu phần cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc.
5. Sở Tài chính có trách nhiệm:
a) Bố trí kinh phí để các đơn vị, tổ chức triển khai các nội dung của Công văn này.
b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tổ chức phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin đặt tại Sở Tài chính.
 

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.511
Truy cập hiện tại 573 khách