Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Định hướng phát triển trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
Ngày cập nhật 22/07/2018

Thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 05/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm theo bản photocopy) “Phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án” Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020””. Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh có Công văn số 5258/UBND-XH về định hướng phát triển trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Yêu cầu UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, kiện toàn bộ máy quản lý, đội ngũ giảng viên đảm bảo công tác đào tạo giáo dục thường xuyên, dạy nghề phù hợp với tình hình trên địa bàn.
2. Trên cơ sở định hướng phát triển của trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ đề xuất các giải pháp; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2018
 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.146
Truy cập hiện tại 448 khách